حروف ابجد

در مورد حروف ابجد نظرات مختلف است. ظاهراًدراینموردعلمای شیعه قائل به دو نظر هستند:

عده ای این حروف و اعداد متناظر با آن را قبول دارند و عده ای هم این مساله را که این حروف مبین حقایق خاصی هستند، را انکار می کنند. در بین علمای دسته اول از مشهورترین افرادی که در تاریخ به آنها اشاره شده می توان از شیخ بهایی نام برد. در میان علمای حاضر استاد حسن زاده آملی از متبحّرترین علمای علم جفر می باشند.

انواع حروف ابجد

معادل ابجدی حروف چند نوع است که انواع آن عبارت اند از: ابجد کبیر(جمل)،ابجد صغیر،ابجد وضعی،ابجد گمنام(طرح کوکبی) که معروفترین آنها و کارآمدترین آنها ابجد کبیر است. و در نوشته های ما بجز در جاهایی که صراحتاً چیز دیگری ذکر می شود منظور از ابجد، ابجد کبیر است.

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد وضعی:

ی ط ح ز و ه د ج ب ا
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ر ق ص ف ع س ن م ل ک
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
غ ظ ض ذ خ ث ت ش
28 27 26 25 24 23 22 21

ابجد کبیر یا جمل :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 )

 

طبع ها:

کلاً طبع ها به چهار دسته تقسیم می شود که خصوصیات این طبایع درانسان ها به شرح ذیل است:

 • طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه می باشد و زود جنگ شروع می کند.
 • طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت واحترام با دیگران زندگی می کند.
 •  طبع بادی همیشه مغرور وتند خو می باشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک وکینه ای می باشد. 
 • طبع ابی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست و زبان به عذاب می افتد.

هر یک از طبع ها دارای موکل مخصوصی است.موکلین کلا به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند:

 • آبی: که جزو مسلمین میباشند وسفید پوش هستند.
 • خاکی: که جزء یهود میباشند.و سیاه پوشند و گفته میشود که قویترین موکلین بر روی زمین میباشند و قدرت زیادی دارند.
 • آتشی: که سرخ پوش هستند و شامل شیاطین و...میشوند.
 • بادی: که جزء مسیحیان میباشند و سبز پوش هستند.

برای دانستن طبع فرد باید ابتدا طالع وی را محاسبه نمود؛

طالع فرد:

طالع فرد مبین یک سری خصوصیات ذاتی فرد است که روند زندگی اور ا نشان می دهد. همچنین از روی طالع فرد طبع او نیز مشخص می گرددکه در زمینه ازدواج توجه به این مورد بسیار اساسی می باشد. چرا که افراد دارای طبع متضاد در زندگی مشترک دچار مشکلات و سوئ تفاهمات بسیاری می گردند..برای محاسبه طالع فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر 12 می کنیم .باقیمانده طالع فرد است.

 

 مثال :

 

جمع عدد هوشنگ به ابجد کبیر میشود361= ۰+۵۰+300+6+5 و جمع عد د ژاله که مادر وی است میشود 36=5+30+۱+۰ مجموع نام ونام مادر می شود 397=361+36چون که دوازده طالع داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده تقسیم طالع اقای هوشنگ میشود.397 تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود و طالع ان حمل می باشد. و طبع وی آتشی خواهد بود.

 طالع(برج)های دوازده گانه:

1.حمل: آتشی

2.ثور: خاکی

3.جوزا: بادی

4.سرطان: آبی

5.اسد: آتشی

6.سنبله: خاکی

7.میزان: بادی

8.عقرب: آبی

9.قوس: آتشی

10.جدی: خاکی

۱۱.دلو: بادی

12.حوت: آبی(باقیمانده صفر)

 

طبع و سرشت برج ها :

 

هر گاه برج هارا به دو سطر نویسی یکی زبر و آنکه از پس اوست زیرتا به آخر ، برج های گرم همه بسطر زبرین افتد و برجهای سرد همه به سطر زیرین افتد. آنگاه هر برج زبرین با زیرینش یا هر دو خشک باشند یاهردو تر، و همچنین تا به آخر.

 

 

 

برج های گرم

1.حمل

2.جوزا

3.اسد

4.میزان

5.قوس

6.دلو

خشک وتر

هردو خشک

هردوتر

هردو خشک

هردوتر

هردو خشک

هردوتر

برج های سرد

7.ثور

8.سرطان

9.سنبله

10.عقرب

11.جدی

12.حوت

 

 

 

هربرجی به کدام عنصر ماند از عالم و به کدام خلط از اخلاط تن:

 

هربرجی که گرم وخشک است به آتش منسوب است.(حمل، اسد،قوس) و به گش زرد(صفرا) از خلط های تن.

 

هربرجی که سرد وخشک است به زمین منسوب است.(ثور، سنبله،جدی) و به گش سیاه(سودا) از تن.

 

هربرجی که گرم وتر است به هوا منسوب است.(جوزا، میزان،دلو) و به خون(دم) از تن.

 

هربرجی که سرد وتر است به آب منسوب است.(سرطان، عقرب،حوت) و به بلغم از خلط های تن.

 

دلالت برج ها بر فرزندان:

 

برج های آبی که سرطان وعقرب و حوت بود و نیمه پسین از جدی زه کننده اند و بسیار بچه.

 

و حمل و ثور ومیزان و قوس و دلو اندک فرزندند.

 

اول ثور و اسد و سنبله و اول جدی عقیمند بی بچه.

 

خاصیت دو بچگی به یکی شکم اندر جوزا راست و قوس و سنبله و حوت.

 

 

 

دلالت برج ها بر نکاح:

 

حمل و ثور و اسد و جدی حریصند بر جماع. و در میزان و قوس هم ازآن چیزکی هست.

 

در کار زنان ثور و اسد و عقرب ودلو دلیل بر پوشیدگی و پرهیزکاری کنند.

 

حمل و سرطان و میزان وجدی دلیلند بر تباهی کار زنان و ناخوب کاری ایشان.

 

جوزا و سنبله و قوس و حوت دلیلند بر میانه کاریشان. و سنبله از این چهار بهتراست.

 

 

 

قمر در عقرب:

نکته: هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در این روزها سفر نباید کرد ویا عقد وازدواج نکردو...مگر در امر بغض و آوارگی  و نوشتن طلسمات برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر آنکه باطل شود.

ایام قمر در عقرب:

 

قمر در عقرب هم در کار نقصان می دهدو عامل را ضرورت است یاد کردن آن و باید که در این زمان ها هیچ کار را آغاز ننماید اما اگر در میان عمل افتد ایراد ندارد.

حمل

ازروز 16 تا نصف روز18

ثور

ازنصف روز 13 تاآخر روز 15

جوزا

از روز 11 تا نصف روز 13

سرطان

از نصف روز 8 تا آخر روز 10

اسد

از روز 6 تا نصف روز 8

سنبله

از نصف روز 3 تا آخر روز 5

میزان

از روز 1 تا نصف روز 3

عقرب

از روز 28 تا آخر ماه

قوس

از روز 26 تا نصف روز 28

جدی

ازنصف روز 23 تا آخر روز 26

دلو

از روز 21 تا نصف روز 23

حوت

از روز ۱۸ تا آخر روز 2۰

 

 

اگر خواهی بدانی فلان زن نصیب تو می شود یانه؟ 

 اسم خود و مادر و دختر و مادردختر را به حساب جمل(ابجد کبیر) در آور و بر پنج تقسیم کن:

- اگر باقیمانده یک ، سه یا پنج بود میشود.

- اگر دو یا چهار بماند نمیشود.

* برخی گفته اند باقیمانده پنج نشانگر مخالفت یکی از دو خانواده با ازدواج است. ولی مخالفت آنها به جایی نمیرسد(میرداماد کبیر). همچنین این محاسبه نشاندهنده سنخیت دو نفر با هم نیست.

******************************************************

محاسبه ستاره فرد:

یکی دیگر از موارد کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی محاسبه کوکب فرد است.کوکب یا ستاره فرد مبین برخی از جنبه های شخصیتی و رفتاری افراد است. بر اساس اسطوره ها و عقاید کهن، هر یک از ستاره ها تاثیر خاصی برافراد و رفتار آنان دارد.به عنوان مثال در اسطوره های یونان باستان  زهره(ونوس)  الهه عشق بوده است. یا مریخ خدای جنگاوری .برای محاسبه ستاره یا کوکب  فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر 7 می کنیم .باقیمانده کوکب  فرد است.

در مثال قبل : 397 تقسیم بر ۷ درنتیجه باقیمانده ۵ می شود و ستاره آقای هوشنگ زهره میشود.

کواکب سبعه:

1.قمر

2.مریخ

3.عطارد

4.مشتری

5.زهره

6.زحل

7.شمس(باقیمانده صفر)

دوستی و دشمنی ستارگان:

منجمان سرزمین های ما دوستی و دشمنی ستارگان را کمتر به کار می برند. لیکن هندوان به این مساله اهمیت زیادی می دهند. به نظر من هم تعیین ستاره دو نفر و توجه به دوستی و دشمنی ستاره آندو بسیار مهم است. زیرا همانطور که برج مبین ذات فرد است، ستاره هم مبین شخصیت فرد می باشد.

 

 دوستی و دشمنی ستارگان از نظر هندیان

ستاره

دوستان ایشان

دشمنانشان

میانجیان

زحل

زهره و عطارد

مریخ و شمس و قمر

مشتری

مشتری

مریخ و شمس و قمر

زهره و عطارد

زحل

مریخ

مشتری وشمس وقمر

عطارد

زحل و زهره

آفتاب

مشتری و مریخ و قمر

زحل و زهره

عطارد

زهره

زحل و عطارد

شمس وقمر

مشتری و مریخ

عطارد

شمس و زهره

قمر

زحل و مشتری و مریخ

قمر

شمس و عطارد

هیچ ستاره او را دشمن نیست

زحل و مشتری و مریخ و زهره

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

 

در احکام نجوم

وقت آن آمد که نیز سخنانی که میان منجمان رود اندر احکام نجوم بجای آریم. هر چند که اعتقاد ما اندر این ثمره و اندر این صناعت ماننده اعتقاد کمترین مردمان است. وابتدا از آن چیزها کنیم که خاصه بروج ها راست جدا گانه.

طبع و سرشت برج ها چون است.

هر گاه برج هارا به دو سطر نویسی یکی زبر و آنکه از پس اوست زیرتا به آخر ، برج های گرم همه بسطر زبرین افتد و برجهای سرد همه به سطر زیرین افتد. آنگاه هر برج زبرین با زیرینش یا هر دو خشک باشند یاهردو تر، و همچنین تا به آخر.

 

برج های گرم

1.حمل

2.جوزا

3.اسد

4.میزان

5.قوس

6.دلو

خشک وتر

هردو خشک

هردوتر

هردو خشک

هردوتر

هردو خشک

هردوتر

برج های سرد

7.ثور

8.سرطان

9.سنبله

10.عقرب

11.جدی

12.حوت

 

هربرجی به کدام عنصر ماند از عالم و به کدام خلط از اخلاط تن.

هربرجی که گرم وخشک است به آتش منسوب است.(حمل، اسد،قوس) و به گش زرد از خلط های تن.

هربرجی که سرد وخشک است به زمین منسوب است.(ثور، سنبله،جدی) و به گش سیاه از تن.

هربرجی که گرم وتر است به هوا منسوب است.(جوزا، میزان،دلو) و به خون از تن.

هربرجی که سرد وتر است به آب منسوب است.(سرطان، عقرب،حوت) و به بلغم از خلط های تن.

 

نر و ماده کدام است از برج ها.

همه برج های گرم نراست و همه برج های سرد ماده. و ستاره بر طبع برج شود هرکجا باشد، تا گاه کوکبی یابی نر و بر مادگی دلالت کند از جهت بودنش در برج ماده. از نظر هندوان همه برج های نر نحس اند و همه مادگان سعد.

روزی و شبی کدامند.

برج های نر همه روزی اند و مادگان همه شبی. و ستارگان روزی ببرج روزی قوی باشند و شبی اندر برج شبی قوی گردد.

برج های اندام بریده کدامند.

حمل و ثور و اسد وحوت اندام بریده اند.

برج های راست ایستاده کدامند.

حمل و میزان وقوس منتصب اند بر پای.

 

برج های مردم و جز مردم کدامند.

آن برج ها که صورت مردم است یکی جوزا ودوم سنبله و میزان و نیمه نخستین از قوس و دلو.

و اما برج های چهار پای حمل و ثور و اسد و نیمه پسین از قوسند.

 

آوازدهنده و بی آوازکدامند.

جوزا و سنبله و میزان بلند آوازند. وحمل و ثور و اسد نیم آوازند. جدی و دلو سست آوازند. و سرطان وعقرب و حوت بی آوازند. و این آنگاه به کارآید که ستاره سخنگوی اندر این برج ها باشد.

 

دلالت برج ها بر فرزندان وزادن چون است.

برج های آبی که سرطان وعقرب و حوت بود و نیمه پسین از جدی زه کننده اند و بسیار بچه.

و حمل و ثور ومیزان و قوس و دلو اندک فرزندند.

اول ثور و اسد و سنبله و اول جدی عقیمند بی بچه.

خاصیت دو بچگی به یکی شکم اندر جوزا راست و قوس و سنبله و حوت.

 

دلالت برج ها بر نکاح چون است.

حمل و ثور و اسد و جدی حریصند بر جماع. و اندر میزان و قوس هم ازآن چیزکی هست. اندر کار زنان ثور و اسد و عقرب ودلو دلیل بر پوشیدگی و پرهیزکاری کنند. و حمل و سرطان و میزان وجدی دلیلند بر تباهی کار زنان و ناخوب کاری ایشان. و جوزا و سنبله و قوس و حوت دلیلند بر میانه کاریشان. و سنبله از این چهار بهتراست.

برج های تاریک و با انده کدامند.

اسد و عقرب و جدی اند. و به هر یکی از میزان و سنبله اندک مایه از تاریکی هست.

 

 

دلالت برج ها برسوهای جهان چگونه است.

سرطان بر میانه شمال دلیل است. حوت شمال شرق. عقرب شمال غرب.

حمل بر میانه مشرق دلیل است. اسد شمال شرق. قوس جنوب شرق.

ثور بر میانه جنوب دلیل است. سنبله جنوب شرق. جدی جنوب غرب.

 

جوزا بر میانه مغرب دلیل است. دلو شمال غرب.میزان جنوب غرب.

بر بادها چگونه دلالت دارند.

 

هر بادی که آمدن او از آنسو بود که مر برجی را است آن باد بدان برج منسوب باشد.

پس باد صبا مر حمل را. باد دبور مر جوزا را . باد جنوب مر سرطان را . و باد شمال مر سرطان را.

 

     

 


 

دلالت برج ها براندام های مردم چگونه است.

1.       حمل بر سر و روی  دلالت دارد.

2.       ثور بر گردن ومهره های حلقوم دلالت دارد.

3.       جوزا بر دو کتف و دو دست دلالت دارد.

4.       سرطان بر دوپستان ودوپهلو و معده وشش  دلالت دارد.

5.       اسد بر دل  دلالت دارد.

6.       سنبله بر اشکم وآنچه در اوست  دلالت دارد.

7.       میزان بر پشت و دو سرون  دلالت دارد.

8.       عقرب بر فرج وآنچه میان دوپای است دلالت دارد. 

9.       قوس بر دو ران  دلالت دارد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

 

اول ستاره تون رو باروشی که در حروف ابجد گفته شد محاسبه کنید و بعد خصوصیات مختلف خودتون رو ببینید:

1-ستاره مشتری

2- ستاره ناهید

3- ستاره خورشید

4- ستاره مریخ(بهرام)

5- ستاره تیر(همسر)

6- ستاره کیوان(زحل)

7- ستاره قمر(ماه یا لونا)

۱-ستاره مشتری:

مشتری ستاره اخلاقیات، عشق خالص و قضاوت همراه با شفقت است و عامل ارتقا دهنده و خیر رسانی محسوب می گردد.

فرد دارای اخلاق مشتری خوشبخت است. چرا که تشعشعات این ته چیزهای خوب را برای او جذب میکند و در نتیجه موفق خواهد شد. این افراد از لحاظ مالی خوش شانس هستند و به راحتی پول در میاورند.

او به توانایی های خود اطمینان دارد. متکی به نفس و تصمیم گیرنده است و عادت دارد بلند صحبت کند. علاقمند اظهار وجود و نظم و قانون و شکل می باشد. این فرد روحیه ای شاد، رفتاری صمیمی و احساسات سالم دارد و براحتی ان را بروز می دهد. و در سخن گفتن آزاد و بی قید است.

خصوصیات اصلی:

بلند پروازی، قدرت رهبری، مذهبی بودن، غرور، سربلندی، علاقه به طبیعت، شور وشوق، سخاوتمندی، احترام، تکریم، تجمل گرا، خونگرم، حس همدردی

خصوصیات ظاهری:

قد متوسط، بدنی خوش ساخت و قوی دارد. با وقار و اشراف منش است. پیشانی بلندو پرمو که اغلب عرق می کند، دست و پاهای خوش ترکیب و متناسب و کوتاه، چشمان درشت با نگاه خیره و پوست نرم و صاف و بینی برجسته دارد.

خصوصیات روانشناختی:

علاقه به ورزش و فعالیت های بیرون از منزل، شور وشوق به زندگی، عدم خود محوری، عقلانیت بالا، آینده نگری، و تخیل کاربردی، روشنفکر،صبور، شوخ و راستگو، درک بالا و قلب بی آلایش

برخی از افراد دارای اخلاق مشتری به علوم غریبه و ناشناخته ها علاقمند هستند و زندگی خود را وقف مطالعه این امور می کنند.

نشانه های آدم بد با اخلاق مشتری:

رنگ سرخ دست، انگشت خمیده مشتری، بند های انگشت ضخیم، پوست زبر، انگشتان سفت، حس گرا، خود خواه، جاه طلب و عیاش و در زندگی ناموفق، دهان بزرگ و بینی کوتاه، لب بالای ضخیم، زبان تند، زود عصبانی، غیر اخلاقی و ترسو

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق مشتری:

اختلالات ریه و گلو، نقرس، سکته ناقص،تب، تورم لوزه، سینه پهلو، سل ریوی

وضعیت ازدواج:

او به دلیل جاه طلب بودن از همسرش انتظار زیادی دارد و این امر باعث ناامیدی او می شود. او زنی را دوست دارد که بتواند به او افتخار کند. این فرد بهتر است با هم ستاره خود و یا از ستاره ناهید(زهره) همسر انتخاب کند.

شغل:

آنها مناسب زندگی عمومی، سیاست و پست های بالا هستند. موعظه گران و معلمان خوبی هستند و از لحاظ تحصیلی نیز خوب پیشرفت می کنند.


2- ستاره ناهید:

صاحب اخلاق ناهید زیباترین و جذابترین شخص است که میتوان دید. عشق، همدردی و پرستش بر این فرد حکومت میکند. در قضاوت نسبت به او باید دقت کرد چراکه ممکن است احساسات و اشتیاق جنسی او ما را به اشتباه اندازد. او ذاتاً هنرمند است و عشق به هنر و زیبایی او را به خود جذب می کند. با او بودن شیرین و جذاب است. سخنان او جالب و امید بخش است.

ناهید مظهر زیبایی، سلامت، سرزندگی و نشاط، حرارت و جاذبه، و بالاتر ازهمه عشق است. این افراد علاقمند به شعر، موسیقی و رقص هستند. آنها ولخرجی را به پس انداز کردن ترجیح می دهند. اخلاق ناهید اهمیت عشق را در زندگی انسانی می داند.

 خصوصیات اصلی:

عشق ورزی

خصوصیات ظاهری:

قد متوسط، ظاهر متقارن و زیبا و جذاب، حالاتی ظریف و زنانه، پوست صاف و لطیف، رنگ چهره ملایم، صورت بیضی یا گرد وتناسب اندام، چشمان بادامی یا گرد ومعمولاً رنگ سیاه، مژگان دراز و ابریشمی و موهای نرم و درخشان

خصوصیات روانشناختی:

نفرت از دعوا، دوست داشتنی، حس انسانیت و خویشاوندی، اهمیت به شادی، چشم پوشی از خطاهای دیگران، وفادار و صادق در عشق و دوستی، فدا کردن همه چیز خود در راه عشق، مهربان، غمخواری وهمدردی، جذبه برای جنس مخالف

نشانه های آدم بد با اخلاق ناهید:

اصلاً جذاب نیست، قد کوتاه، شکم برآمده، تمرکز بر غرائز، تفکر پست و احساسات حیوانی، خونسرد، بیرحم و خود خواه

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق ناهید:

اصولاً این افراد از لحاظ جسمی سالم هستند و از او انتظار بیماری نمیرود. تنها در صورتی که دست آبی یا سفید یا زرد است باید به سلامتی او شک کرد. این علائم نشاندهنده بیماریهای خونی هستند و لذا فرد دارای اخلاق ناهید مستعد تب واگیردار و آنفولانزا هستند. و در موارد کم عصبیت مقطعی

وضعیت ازدواج:

او به ازدواج علاقه زیادی دارد و معمولاً زود ازدواج می کند. چنین مردی از همسر خود انتظار زیبایی، ظرافت، تمیزی وفریبندگی دارد. او بسیار مهربان،سخاوتمند و فداکار است و به ارزش های مادی زندگی بی توجه است. از این رو بهتر است با هم ستاره خود همسر انتخاب کند. زن دارای این اخلاق زندگی خانوادگی را دوست دارد. لذا هرگز به جدایی نمی اندیشد و نهایت سختی را تحمل می کند.

شغل:

آنها در کارهایی که به هنر ذاتی نیاز دارد پیشرفت می کنند. او بسوی جمع آوری پول و ثروت جذب نمی شود و تنها به دنبال لذت و ارضاتی غرائزش است. گاهی هم آنقدر خوش شانس است که به ثروت باد آورده دست می یابد.

 


3- ستاره خورشید:

سیاره خورشید بنیانگذار منظومه شمسی محسوب می گردد و لذا انرژی و اصالت را نشان می دهد. این ستاره سمبل درخشش و هنر است.

افراد دارای اخلاق خورشید طبیعت فعال و اجتماعی دارند. درهر کاری سلیقه دارند و قابلیت سازگاری آنها بامحیط زیاد است. گروهی از آنها هنرمندو خلاق در هنر هستند و گروهی نیز به چیزهای زیبا و قشنگ علاقه دارند.

آنها به پوشیدن لباس های جذاب، زیبایی درخانهو بیرون از منزل وزندگی فعالانه علاقه دارند و از زندگی لذت می برند. اخلاق خورشید بر دیگران نیز تاثیر می گذارند و مردم به دلیل انعطاف و درخشش به سویش جذب می شوند. از کشف و شهود برخوردار است و به ندرت به عمق مطلب می رود.

خصوصات اصلی:

هنرمند، با استعداد، سرزنده، شاد، پرشور، اعتماد به نفس بالا،  انتقاد پذیر

خصوصیات ظاهری:

جذاب و دوست داشتنی است. تناسب اندام نسبتاًخوبی دارد. رنگ ملایم صورت و گونه های گلگوون دارد. قد او از مشتری بلند تر و از کیوان کوتاه تر است. صورت درخشان، چشمان بادامی آبی یا قهوه ای با مژگان دراز، بینی صاف، سینه گسترده ، صدای موسیقی مانند، دست و پاها متناسب و راه رفتن فنر مانند از خصوصیات این اشخاص است.

خصوصیات روانشناختی:

گیرایی بالا، اعتماد به نفس، بینش مذهبی اما نه متعصبانه،  استعداد کشف و شهودبالا وعلاقه به غیبگویی، شاد و خوشحال و روشنفکر، دمدمی مزاج و عدم ثبات قدم در دوستی، صادق، علاقه به شهرت

نشانه های آدم بد با اخلاق خورشید:

سومین بند انگشت خورشید کلفت است، ناخن ها کوتاه و انگشتان کج، رنگ صورت تند و برافروخته، خود پرستی، تکبر، سوء ظن به دیگران

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق خورشید:

اخلاق خورشید سلامتی خوبی دارد. بیماری های خاصی سراغ این افراد می آید. ناراحتی های قلبی، بینایی ضعیف، ضعف جشمانی،گرمازدگی

وضعیت ازدواج:

مردان دارای اخلاق خورشید سخاوتمند و ولخرج است. دوست دارد همسرش در جامعه بدرخشد. دوست دارد اعضای خانواده به ساز او برقصند و بی احترامی را تحمل نمی کند.مهربان ودوست داشتنی است  و قلبی  بزرگ دارد. زن دارای اخلاق خورشید اشراف منش است و مردم را به منزلش دعوت می کند. به دلیل طبیعت آتشینش به مردی نیاز دارد که رجولیت قوی داشته باشد.

اخلاق خورشید به ازدواج علاقه دارد وهمیشه علاقمند کمک جفت خود است. اما اغلب به ندرت همتای مناسبی برای خود می یابد و در زندگی مشترک دچار یاس می گردد. این فرد در زندگی یک شکل نیست و لذا نمی تواند با اخلاق کیوان، تیر و ماه زندگی  کند.

شغل:

اگر قلمرو ذهنی گسترده باشد، برای مشاغل ذهنی مانند تبلیغات، روزنامه نگاری و تهیه کنندگی سینما مناسب است.

اگر قلمرو مادی گسترده باشد، برای مشاغل مادی و دکوراسیون، اموربانکی، مدیریت فروش، سفیر سیاسی مناسب است. اگر قلمرو ابتدائی گسترده باشد، برای مشاغل بنیادین مانند تجارت فلزات وفروش ماشین آلات سنگین مناسب است.


4- ستاره مریخ(بهرام):

امروز قصد دارم به ستاره مریخ بپردازم. قبل از شروع بحث از دوستان زیبا دل خواهش میکنم خیلی مواظب دلشون باشن. واگه خواستن عاشق یه مریخی بشن حواسشون باشه که چه تصمیم خطرناکی گرفته اند!!! 

ستاره بهرام:

ستاره بهرام همانطور که در شکل کف دست دیده می شود در دو موقعیت در روی دست قرار دارد. ستاره سمت راست که در زیر انگشت شست قرار دارد ستاره بهرام مثبت یا بهرام تحتانی است و ستاره سمت چپ که در کنار دست قرار دارد ستاره بهرام منفی یا بهرام فوقانی می باشد.

بهرام مثبت-تحتانی: دشمنان

بهرام مثبت خصوصیت جنگجویی را نشان میدهد. فرد دارای اخلاق بهرام می تواند سرباز خوبی باشد. او شکست رانمی شناسد و تا رسیدن به هدفش دست از تلاش برنمی دارد. او در ذهن خود نیز یک جنگجو است. او فردی چالاک، فعال، پرانرژی، علاقمند بازیها و و رزشهای پرتحرک است. ظرافت و نزاکت گفتار ندارد اما نیتش خوب است. بی پروا و آتشین مزاج است اما احساسات نابجا و بیمار گونه ندارد.

پرخور است و برای رفع گرسنگی غذای سنگین می خورد تا انرژی فعالیت های ورزش سنگین خود راتامین کند. کشتی و بوکس از ورزش های مورد علاقه اخلاق بهرام است.

بهرام منفی- فوقانی: مذهب

بهرام منفی نشانه دفاع از خود وطبیعت غیرفعال شخص است. این ستاره نیز خصوصیت جنگ آوری را نشان میدهد با این تفاوت که اولی حمله می کند و دومی(بهرام منفی) ازخود دفاع کرده و درمقابل فشارهایی که براو وارد می شود مقاومت می کند. بهرام منفی برخلاف بهرام مثبت در هرشرایطی خونسرد است . و حتی موقعیکه می داند جنگ را خواهد باخت بازهم تسلیم نمی شود.

میل جنسی:

اخلاق بهرام قدرت جنسی قوی دارد و بسوی جنس مخالف جذب می شود و آماده است برای ارضای نیاز خود هر سختی را به جان بخرد!!!.

اما بهرام مثبت منتظر رضایت طرف نمی شود و به زور متوسل می گردد! اما بهرام منفی جز با تمایل طرف مقابل قدمی به سوی او برنمی دارد.

خصوصات اصلی:

ستیزه جویی، مقاومت، شجاعت، خونسردی، آرامش و سرعت عمل

خصوصیات ظاهری:

قدبلند و شخصیتی پر شور. صورت گرد دارد و سر نسبت به بدن کمی کوچک، قسمت تحتانی سر سنگین، چشمان تیز و گوشهای نزدیک به سر، قفسه سینه قوی، شانه های پهن، کوتاهی دست و پاها نسبت به بدن ازخصوصیات ظاهری این افراد است.رنگ او سرخ و ریه های قوی دارد و این به او صدایی آمرانه و پر طنین به او می دهد.

خصوصیات روانشناختی:

شجاع، رفیق باز، سخاوتمند، بلند همت، در دوستی فداکار، دلسوز و غمخوار ضعفا، علاقه به کودکان و حیوانات، کنترل بر خود ، قدرت بخشش، گنجایش روانی بالا، سرعت تفکر پایین

نشانه های آدم بد با اخلاق بهرام:

شخص دائم الخمر، شهوتران و حتی جانی، پوست خشن و دستی سفت و قرمز رنگ، انگشتان کوتاه، بند سوم انگشتان بلند، قد کوتاه، پوست خال خال، چشمان قرمز

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق بهرام:

مهمترین بیماری های تهدید کننده این افراد از گرما ناشی می شوند. استعداد بیماری هایی همچون بواسیر، تب، آبله، سنگ کلیه و مثانه، بیماری گلو، برونشیت ، لارنژیت را نیز دارند.

وضعیت ازدواج:

صاحب اخلاق بهرام از سرزندگی و شادابی و گردش قوی خون برخوردار است که او را به ازدواج متمایل میکند. او به زنان زیبا علاقه دارد، به خانواده و فرزندانش علاقمند است و خانه ای راحت را دوست دارد. او علیرغم طبیعت عجیب و زود برانگیز خود زندگی زناشویی خوبی دارد. او طبیعتی حریص دارد و همسرش تنها از راه وقف خود می تواند او را ارضا کند. معمولاً این افراد به همسر خود شک دارند.

زن دارای اخلاق بهرام برای مردی جاه طلب همسری خارق العاده است. او شوخ و زبان دار است و حضور اجتماعی خوبی دارد. همسرش را در کارش یاری می کند. اگر او با مردی پر احساس! و پولدار! ازدواج کند خوشبخت خواهد شد.

شغل:

بهرام در همه کارها دیده می شود. اما ارتش و کارهایی که او بتواند شجاعت و جنگاوری خود رانشان دهد برای او بهتر است.

صاحب اخلاق بهرام در مشاغل پر مخاطره مانند ارتش درآمد خوبی دارند و در خرج کردن نیز دست و دل باز است. او بیشتر پول خود را برای خوشحال کردن معشوقه اش یا تفریحات دیگر خرج می کند.


5- ستاره تیر(همسر):

این ستاره خصوصیات عجیبی دارد. از این رو باید در بررسی این ستاره دقت کافی به عمل آورد. این ستاره می تواند جنبه فوق العاده خوب و موفقیت آمیز داشته باشد و در عین حال بدترین، حقه بازترین، دروغگوترین و کلاهبردارترین آدمها نیز از این نوع هستند.

صاحب اخلاق تیر از لحاظ فیزیکی و ذهنی بسیار فعال و چالاک است. بسیار ماهر است و استعداد کشف و شهود دارد. به سخنرانی علاقمند است و بیانی شیوا دارد. او توان رسیدن به اهداف خود را دارد و برای رسیدن به هدف برنامه ریزی میکند. این شخص اصلاً تنبل نیست لذا بندرت فرصتی را از دست می دهد. به علوم غریبه علاقه زیادی دارد. عاشق طبیعت، اسب و سگ است. به کتابهای علمی و غیر رمانتیک علاقه دارد. 

خصوصات اصلی:

زیرکی، تیزهوشی، پیگیری تحقیقات علمی، استعداد تجارت، پشتکار، کشف و شهود، دیپلماسی

خصوصیات ظاهری:

کوتاه و کمی چاق، رنگ مایل به زردی، پوست صاف و نرم، صورت بیضی یا گرد، پیشانی بلند و برجسته، چشمان تیره و کوچک، بیقرار، بینی  تیز و گوشتی، قفسه سینه پهن و عضلانی.

خصوصیات روانشناختی:

عصبی و بیقرار، زیرک، علاقمند به خانواده، عاشق مطالعه علمی، محاسبه گر، او اغلب به وجدان خود خیانت می کندو به نوع بد اخلاق تیر تنزل می کند. حتی یک اخلاق تیر خوب هم ممکن است دچار فساد شود و راه جنایت، دروغ و دزدی را درپیش گیرد.

نشانه های آدم بد با اخلاق تیر:

انگشت کوچک خمیده است) علت اینکه به دزدها دست کج میگویند همین است!(. قدرت بیان خوب دارند و بسادگی شکار خود را به دام می اندازند. بسیاری از جانیان، دزدها، قمار بازها و غیب گوهای متقلب از این دسته اند.

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق تیر:

اخلاق تیر به بیماری های معنی مبتلا می گردد که مهمترین آنها عصبیت و صفرا(ناراحتی کبد)است. عصبیت او ممکن است بر کلیه ها و سیستم هاضمه او هم تاثیر بگذارد. همچنین اخلاق تیر بد ممکن است دچار لکنت زبان شود.

وضعیت ازدواج:

صاحب اخلاق تیر در ازدواج نیز موفق است چون انتخاب خوبی داردو هم تیپ خود را برمیگزیند.همسرش را دوست دارد و از او انتظار نظم و تمیزی، به روز بودن و ظاهر مناسب دارد. به ازدواج و زندگی خانوادگی علاقه دارد.

اگر ستاره تیر در دست یک زن به سمت خورشید گرایش داشته باشد شوهرش ادم شریریی است و او بیوه خواهدشد.

شغل:

اخلاق تیر خود را با نقشی که در نمایشنامه زندگی قرار است بازی کند وفق می دهد. لذا برای هر کاری مناسب است. اگر علامت طب در دستش باشد، پزشک خوب، پولدار و مشهوری خواهدشد. وکالت، حسابداری، تحلیل گری، آمار،بانکداری و مدیریت اعتبارات مشاغل مناسبی برای این افراد است.


6- ستاره کیوان)زحل(:

ستاره خوب کیوان نشاندهنده حس شدید دیسیپلین، ثبات قدم،عزم راسخ و وظیفه شناسی است.  این افراد شخصیتی متین و منزوی دارند و بسیار محتاط است و هیچ چیز را عجولانه انجام نمی دهد. او به موسیقی کلاسیک غمگین، هنر ومناظر طبیعی و گل علاقه دارد. احساساتی ولی فاقد قوه تخیل است. 

خصوصات اصلی:

افسردگی، خرافه پرستی، غمگینی، احساس مسئولیت،صبرو تحمل، ادب، نظم و ترتیب، خردو متانت،نجابت و پاکی، صرفه جویی، تلاش و پشتکار، احترام به حقیقت، علاقه به علوم غریبه و عرفان

خصوصیات ظاهری:

در کل این افراد زیبا نیستند. بلندقد، انگشت کیوان دراز، رنگ پریده و زرد رو، موی سیاه و ضخیم، پوست زبر و خشک، صورت دراز و استخوانی، ابروهای پر پشت، چشمان سیاه و عمیق، بینی لاغر و نوک تیز، دهان بزرگ با لبهای نازک، گردن لاغر، صدای ناخوشایند، بازوان دراز و شانه های بلند.

خصوصیات روانشناختی:

محتاط، عاقل و متین، غمگین و افسرده، عاشق تنهایی وانزوا و لذا دافع جنس مخالف، جاه طلب ودارای پشتکار،  .

نشانه های ادم بد با اخلاق کیوان:

گرایش به خودکشی، سرد مزاج و بی عاطفه بودن، خلاف کاربودن، مخفی کاری، خرافه پرستی، حسادت، خساست، پستی و خودخواهی بیش از حد.

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق کیوان:

اخلاق تیر به بیماری های معنی مبتلا می گردد که مهمترین آنها عصبیت، ناراحتی کبد، مشکلات پا،ستون فقرات،  دندان، گوش، سکته، رماتیسم و مالیخولیای مزمن است. بیماری این افراد دیر بهبود می یابد.

ازدواج:

اساساً اخلاق کیوان اشتیاقی به ازدواج ندارد. انتخاب همسر برایش مشکل است. سنتی عمل میکند و به همسر خود اجازه نمی دهد مدرن بپوشد. آزادی عمل به همسرش نمی دهد.  احساسات جنسی او قوی اما بر عکس مریخ سریع است. زن دارای اخلاق کیوان شخصیتی مردانه دارد و بسیار توانا و سیستماتیک است ولی فاقد حرارت و احساسات و ظرافت زنانه است. این افراد اگر می خواهند خوشبخت شوند باید با هم تیپ خود ازدواج کنند.

شغل:

اخلاق کیوان به علوم غریبه، شیمی، فیزیک، پزشکی و ریاضیات پیشرفته علاقمند است. نویسندگی و پزشکی، تجارت، راه اهن و راهسازی؛ راه و ساختمان، پل سازی و سدسازی مشاغل مناسبی برای این افراد است.


7- ستاره قمر(ماه یا لونا):

ستاره ماه تخیلات، ایده آلیسم، وطبیعت خیالپرداز شخص را نشان می دهد. صاحب اخلاق ماه چیزهای زیبا و طبیعی رادوست دارد. از مسافرت های طولانی که حس خیالپردازیش را ارضا کند لذت می برد. دمدمی مزاج، متغیر و عاشق تحول است.  

خصوصات اصلی:

تخیلات زیاد، علاقه به تنهایی وخلوت، سردی و بیعاطفگی ناشی از ضعف سلامت، برخورد سرد وعدم حس همدردی، سرگردانی ذهنی، علاقه به عرفان و تصوف

خصوصیات ظاهری:

چاق، قد پلند با دست و پای گوشتی، رنگ پریده، شکم برآمده، گوشت نرم،  موی نرم وابریشم مانند.

خصوصیات روانشناختی:

منزوی، شخصیت غیر جذاب، درون گرا، عشق به تصوف، طبیعت سرد وبیروح، خودخواه، خیال پرداز، خرافه پرست، تنبل وسست.  .

نشانه های ادم بد با اخلاق ماه:

قدک.تاه با پوست سفید و خال خالی، چشمان خاکستری و مرطوب، پرحرفی، دروغگو بودن، خودخواهی و ترسویی، بیعاطفه و سرد، حقه باز و دورو.

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق ماه:

رنگ سفید اخلاق ماه نشاندهنده ضعف قلب است و ممکن است نشاندهنده کم خونی، عارضه کلیه و ورم باشد.این شخص بدلیل ضعف جریان خون مستعد بیماری های بسیاری است.

ازدواج:

صاحب اخلاق ماه سرد مزاج است و شور و هیجان جنسی ندارد. لذا نمی توند عاطفه قوی داشته باشد و لذا در زندگی مشترک موفق نخواهد بود. از لحاظ فیزیکی نیز ضعیف است. دمدمی مزاج، وسواسی، بیثبات،وعلاقمند تغییر وتحول است. بنابر این نمی تواند به انتخاب صحیح دست بزند. اخلاق ماه کلاً همسری ضعیف است.

مرد دارای اخلاق ماه عشق و جذبه طبیعی به خانه اش دارد. کلا دو نوع مرد دراین گروه هستند: گروه اول  آدمی دقیق و حکمران و عیبجو، و گروه دوم تنبل ، سست و افراط کار است. او تنها بخاطر پول و راحتی خود ازدواج می کند.

زن دارای اخلاق ماه از حس همدردی، عاطفه و فداکاری برخوردار است و به هرچه شوهرش برای او بیاورد راضی است. اما او نیز دمدمی، حساس و متغیر است.

شغل:

این افراد به دلیل تخیل بالا استعداد آهنگسازی، نویسندگی، هنر، شعر، معلمی را دارند. این افراد به دلیل سستی و تنبلی قادر به انجام کارهای سخت نیستند. لذا وضعیت مالی متوسطی دارند. اما اگر از استعداد و تخیلات ذاتی خود استفاده کنند،وضع مالی خوبی خواهند داشت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

 

 

خصوصیات افرادباتوجه به حرف اول اسم

 

الف - خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.

 

به دلیل وجود نداشتن حروف "گ.پ.چ.ژ"باید به جای این حروف معادل فارسی آنها را قرار دهید .مثال : چ =ج-پ=ب- ژ=ز-گ=ک .

 

 الف  خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.
 ب  فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.
 ت  او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد
 ث  فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد
 ج  فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است.
 ح  او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.
 خ  فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود
 د  او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.
 ر  او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است
 ز  زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود
 س  او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل واعیان پر هیبت به چشم میاید
 ش  او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است
 ص  فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.
 ض  او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است
 ط  او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.
 ظ   او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند
 ع  او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند
 غ  زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد
 ف  فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.قاو فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد
 ک  او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.
 ل  فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد
 م  خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.
 ن  او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد کند.
 و  فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.
 ه  او فردی است که همیشه اطرا فیان را امر ونهی کند و زیبا چهره وتند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد
 ی  او فردی است پر فکر وزیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

 

 

 

 

 

 

علائم دوازده‌گانهء زودیاک را غیر از گروه‌های سه‌تایی (مثلث‌های) عنصری که شامل مثلث آتشی (ناری)، هوایی (بادی)، خاکی، و آبی می‌شدند، به گروه‌هایی چهارتایی نیز تقسیم‌بندی می‌کنند که بر مبنای سبک عملکرد آن علائم در رابطه با محیط و اطرافیان و مسائل زندگی است. در این روش علامت‌ها یا همان برج‌ها به سه دستهء کلی چهارتایی (مربعات) تقسیم می‌شوند: مجریه (کاردینال‌ها)، مقننه (ثابت‌ها) و قضاییه (مشاوران یا متغییران).

 

مربع مجریه (Cardinals): که شامل برج‌های حَمَل، سرطان، میزان، و جَدیْ است.

                                  این گروه دست به کارند و قدرت اجرایی بالایی دارند.

راهنمایی‌کننده و دلالت‌گرند، با وجدان کاری و مسئولیت‌پذیرند، آغازگرند (همگی آغازگر فصل مربوط به خود هستند)، هوش و حافظهء عالی داشته و کاری می خواهند که نیازمند دقت و یادگیری باشد.با ”والد“ قوی

 

 مربع مقننه (Fixed):     که شامل برج‌های ثور، اسد، عقرب، و دلْو است.

                                این گروه آهسته و پیوسته روش‌اند و توان قانون‌گذاری و قدرت زیادی دارند.

فکردهنده و تشکیلاتی، براساس منطق و دلیل عمل می‌کنند، با قدرت درک فوق‌العاده و عموماً زیر بار نرو! با نظم انضباط، لجاجت و پافشاری و حتی خودسری. بدون تغییر ادامه می‌دهند تا به نتیجه برسند (همگی برج میانی فصل خود هستند).با ”بالغ“ قوی

 

 مربع قضاییه (Mutables): که شامل برج‌های جوزا، سنبله، قوس و حوت است.

این گروه همیشه در حال تغییرند (همگی برج پایانی فصل خود بوده و در حال تغییر به فصل بعدی‌اند) و با انعطاف‌پذیری بالایی و قدرت مشاوره و داوری بالا.

با روابط عمومی خوب و دوستان کافی، بهترین ”دوست“ها هستند. اینها باید با مردم در ارتباط باشند وگرنه افسرده می‌شوند. خوب مشاوره می‌دهند. با سازگاری و تأثیرپذیری بالا.با ”کودک“ قوی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

 

دلالت ستارگان  بر گروهان مردمان و پیشه وران

 

زحل-خداوندان ضیاع و قهرمانان و عابدان و خویشتن به عذاب داران و بردگان به رنج و سفلگان و گرانان و گدایان و خصیان و دزدان ومردگان و مرده کشان و آنکه اورا به نیکی یاد نکنند و جادوان و دیوان و غولان.

مشتری-ملکان و وزیران و بزرگان و قاضیان و دانشمندان و زاهدان و بازرگانان و توانگران و آنکه از وی شکر کنند و اورا بستایند.

مریخ-سرهنگان و سپاهیان و سواران و جنگاوران و عاصیان و از جماعت بیرون شدگان.

آفتاب-ملکان و بزرگان و رئیسان و سرهنگان و خداوندان تدبیرهای بزرگ و قاضیان و حکیمان و جماعت های مردمان.

زهره-شریفان و توانگران و زنان ملوک و روسپیان و روسپی بارگان و روسپی زادگان.

عطارد-بازرگانان و دبیران و صاحبدیوانان و صاحبخراجان و بندگان و کشتی گیران.

قمر-ملکان و شریفان و کدبانویان و توانگران یاد کرده به شهرها و آبستنان.

 

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

 

دوستی و دشمنی ستارگان چگونه است؟

منجمان اندراین باب اختلاف بسیار دارند. برخی به طبع و اثر ستاره اهمیت دهند. عده ای آتشی را دشمن آبی می دانند و هوائی را دشمن خاکی. وعده ای نیز دوستی و دشمنی را از نهاد خانه ها و شرف هایشان بر گیرند. اگر نگرستن ایشان از دشمنانگی بود خداوند ایشان هم دشمن بوند. هر ستاره ای که خانه او دوازدهم خانه دیگر است دشمن اوست.  البته منجمان سرزمین های ما دوستی و دشمنی ستارگان کمتر به کار می برند. لیکن هندوان به این مساله اهمیت زیادی می دهند.

 

 دوستی و دشمنی ستارگان از نظر ابوالقاسم فلسفی

ستاره-خلاف با کی؟-زیان که را؟-یاری که را؟-یاری خواستن از کی؟

زحل-آفتاب و قمر-مشتری-مریخ-زهره

مشتری-مریخ و عطارد-عطارد-زهره-قمر

مریخ-مشتری و زهره-قمر-شمس-زحل

آفتاب-زحل-زهره---مریخ

زهره-مریخ و عطارد---زحل-مشتری

عطارد-مشتری و زهره-زهره-اعتمادبرحیلت خویش کند-یاری نخواهد و ندهد

قمر-زحل-مریخ-مشتری-زهره

 

 دوستی و دشمنی ستارگان از نظر هندیان

-ستاره - دوستان ایشان-دشمنانشان-میانجیان

زحل-زهره و عطارد-مرخ و شمس و قمر-مشتری

مشتری-مریخ و شمس و قمر-زهره و عطارد-زحل

مریخ-مشتری وشمس وقمر-عطارد-زحل و زهره

آفتاب-مشتری و مریخ و قمر-زحل و زهره-عطارد

زهره-زحل و عطارد-شمس وقمر-مشتری و مریخ

عطارد-شمس و زهره-قمر-زحل و مشتری و مریخ

قمر-شمس و عطارد-هیچ ستاره او را دشمن نیست-زحل و مشتری و مریخ و زهره

  

دوستی ودشمنی ستارگان با توجه به برج مربوطه

آنچه در جدول ۱۳ آمد، آن دوستی و دشمنی است که در اصل دارند. آنگاه به هر وقتی همی گردد. زیرا چون کوکبی اندر برج دهم و یازدهم و دوازدهم و دوم و سوم و چهارم دیگر کوکب افتد؛ اگر دوست بود دوستی او پاکیزه شود. اگر میانجی بود دوست گردد. واگر دشمن بود میانجی شود. مثلاً اگر ستاره زهره در برج عقرب افتد و مریخ در برج حوت، زهره و مریخ که میانجی اند، با یکدیگر دوست گردند.

و چون به باقی خانه ها بود؛ ار دشمن بود دشمنی افزاید. اگر میانجی بود دشمن شود. و اگر دوست بود میانجی شود. مثلاً اگر ستاره زهره در برج عقرب افتد و مریخ در برج حمل، زهره و مریخ که میانجی اند، با یکدیگر دشمن گردند.

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

 

ستاره-سال های عمر-نسب ها و سبب ها-چهره و صورت

زحل-پیری-پدران و نیاکان و برادران مهتر و بندگان-زشت دیدار و دراز خشکانج؟ و ترشروی و بزرگ سر و پیوسته ابرو و خرد چشم و فراخ دهان وسطبر لب و زیر نگر و بسیار موی و سیاه موی و لونش به سیاهی گراید و کوتاه گردن وسطبر کف . کوتاه انگشت. پیچیده ساق. بزرگ پایشنه . فراخ گام.

مشتری-کهولت-فرزندان و فرزند فرزندان-خوب تن . گرد روی. سطبر بینی. بیرون خزیده رخ. بزرگ چشم واندر آن میگونگی . سبک روح پهنا ریش. جعد موی گرایش به سرخی.

مریخ-جوانی-برادران میانه-دراز بالا. بزرگ سر. خرد چشمو گوش و پیشانی.تیز نگر.گربه چشم.خوب بینی.لب کم گوشت. موی کشیده اندکی گرایش به سرخی.دراز انگشت.فراخ گام.

آفتاب-میانه عمر-پدران وبرادران میانه ومولایان-بزرگ سر. گوشتاور. سپید که به زردی زند.کشیده موی. اندر سپیدی چشمش زردی. آوازش گرفته. شکمش فراخ . با غبغبه.

زهره-برنائی و رسیدن-زنان و مادران و خواهران خرد و مادر فرزندان و فرزند خنثی-خوب چهره. گرد روی. سرخ و سپید. گوشتناک.بسیار غبغبه. سطبر رخ. خوب چشم.سیاهیشان بیشتر از سپیدی. خرد دندان. نمکین. گردن نه سخت دراز. میانه بالا. کوتاه انگشت. سطبر دوساق.

عطارد-کودکی-برادران کهین-خوب قامت. گندم گون. به سبزی همی زند. نمکین.تنگ پیشانی.سطبر گوش.خوب بینی. پیوسته ابرو. فراخ دهان. خرد دندان. سبک ریش.باریک موی و کشیده. خوب نگرش. دراز پایشنه.

قمر-طفلی و آخر پیری-مادران و خالگان  و خواهران بزرگ-خوب و سپید. لونش صافی و روشن. تندرست. گرد روی. تمام ریش. پیوسته ابرو. دندان ها جدا گانه. اندر سرش کژی. راست گیسو. خوب موی.

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

دلالت ستارگان بر احوال ها و کردار ها

دلالت ستارگان بر احوال ها و کردار ها

زحل-غریبی دور و دراز و درویشی سخت و توانگری با بخیلی هم بر خویشتن و هم بر کسان. عسری و بستگی ککار و شدت ها و متحیری و تنهایی جستن و مردمان را بنده کردن  به ستم و بر چیزها. و اندوههای کهن و غش و حیلت به کار داشتن و گریستن و یتیمی و نوحه کردن( با یتیمان توجه کردن)

مشتری-یاری دادن مردمان و میان ایشان صلح وصلاح جستن و صدقه به ایشان پراکندن و شادی پیدا کردن بر هر که نزدیک اوست. دین سخت داشتن و امر معروف کردن وز منکر دست باز داشتن و راستی خواب وبسیاری نکاح و خنده ومزاح و زفان فصیح و حریص بر مال و مستغل و حلیمی و گاه گاه از پس گرانی سبکباری کردن و خویشتن به خطر افکندن.

مریخ-غریبی وسفرهاو خصومت وجنگ و گریختن و کارهای بد و نیکی کمتر و تباه کردن چیزهای نیک و دروغ و غمازی و سوگند دروغ و آرزومندی به نکاح فاحش زشت و حریصی بر زنا و کشتن وغضب و فتنه توختن وحیلت کردن. به حاضر جوابی و آرزومندی و فتنه انگیختن و گریختگان و هرچه ناگاه آید و بد همسایگی و تنهایی گزیدن و کینه وری و حیلت

آفتاب-حریصی بر بازخدائی و ریاست به دست کردن و رغبت به گرد کردن خواسته و سخن گویی و از آن جهان تیمار داشتن و قدرت جستن بر بدان و عاصیان. بدی کند و نیکی کند. برآرد و فرود آرد. قهر کند آن را که نزدیک اوست تا او را به بدبختی آرد و به زندان افکند و بدی بدان کند. و نیک بخت کند آن را که از او دور بود. واگر آفتاب به شرف خویش باشد دلیل آن ملکان بود که هستند و اگر به هبوطش باشد بر آنکه ملک او بشده است.

زهره-کاهلی وخنده و فسوس کردن وپای کوفتن و می و انگبین دوست داشتن و آرزو کردنش. و شطرنج و نرد باختن. و بسیار سوگند خوردن. و دروغ بی فسادی. و شادی بر هر چیزی. مردان جستن وخویشتن ماده کردن. بسیار جماع گوناگون پیش وپس. سودن. شیرینی سخن. زینت و عطر و پیرایه زر وسیم و لباس نیکو دوست داشتن.

عطارد-آموختن ادب ها ودانش های ایزدی. وحی. منطق. شیرین سخن گفتن. زبان آور. فصیح. زود جواب. خوش آواز. یاد دارنده اخبار. سخت و ناخوش اندر خشم. تباه کننده خواسته با بسیار اندوه و مصیبت از دشمنان وترسان از ایشان. سبک خدمت و سبک کار. حریص بر بسیار گرد آوردن و خریدن غلام و کنیز. انگشت نمای به هر کاری. سعایت. دزدی. دروغ و تزویر کردن نامه ها و کتاب ها.

قمر-دروغ و نمامی. عنایت داشتن به صلاح تن و سعادت اندر معیشت. فراخی اندر طعام خوردن و دادن. اندکی نکاح و بسیار زناشوئی کردن. وز سبکی بدان جایگاه که هر کاری را شاید. خوش منشی.

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

 

دلالت ستارگان  بر خوها و روش ها

زحل (کیوان)-ترسنده، نکوهنده، با اندیشه، بددل، بخیل، به کینه وری بامکر، خویشتن واهم کشیده، بزرگ منش، با وسوسه، راستگوی، راست دوستی، آهسته، مجرب، ژرف نگر، رازدار، کس نداند به دل چه دارد و نخواهدآگهی خلق بر فعل خویش، نخواهد که کسیرا نیکی بود، خشم نگیرد و چون گیرد خویشتن را نگه نتواند داشتن، خویشتن نگر، ستیهنده، بدفعل بر خویشتن، و چون بر مخالفت ها دلالت کند چون هم برتری و هم بر خشکی هم بر خرد دلیل است و هم بر جاهلی و لیکن جاهلیش را کسی نداند.

مشتری-نیکخو، الهام داده با خرد، بردبار، بزرگ همت، پارسا، پرهیزگار، داد ده، راستگوی، دانا، سخی، آزاددل، راست دوستی، فخر کننده، دوستدار ریاست، وفادار، با امانت، ریاست گزار، بدی را دشمن دار، بر شهرها و عمارت کردن و بناهای فاخر برآوردن حریص، متحمل، پرهیزکار

مریخ-آشفتگی رای ، جاهلی، متهوری،بدی، سبکی، ناپاکی، دلیری، لجوجی، سفاهت کننده، امانت مردمان خورنده، بریک حال ناایستادن، بدزفانی، نا اندیشیدن، جفاکردن، بی شرمی، بی پرهیزی، زودخشمی وزودپشیمانی، فریفتن، امانت مردمان سبک داشتن، نشاط و مزاح، تیزی، قوت، دوستی پیدا کردن، خوشروئی

آفتاب (شمس)-خرد، معرفت، بزرگواری، کبر، پاکیزگی، حرص بر شهرت و معروف شدن و قوه و غلبه پیدا کردن، نیکنامی جستن، آمیختن با مردمان دوست داشتن، تیزی، زودخشمی، زود پشیمان شدن از خشم، آرامیدن، بردباری

زهره (ناهید)-نیک خویی، خوش منشی، گشاده رویی، طیبت و عشق، شهوت ورزیدن، آرزویها، دوست داشتن سرود و لهو وبازی، سخاوت، آزاد مردی، دل بر هر کس نهادن و شادی نمودن، دلبستگی بر دوستان، پاکیزگی و عجب، متکبری، شادی، تجمل، وداد و خدایی، دین نگاه داشتن، قوت تن، ضعیفی دل، فرزند دوستی، مردو دوست داشتن

عطارد (تیر)-تیزفهمی، فطانت، حلیمی، آهستگی، رحمت، صبر، گشاده رویی، طاعت داشتن، لطیفی، دوربینی، متلونی، ژرف اندرآمدن به کارها، حریصی برلذت ها، رازداری، راز مردمان جستن، رغبت به ریاست ونام وستایش، سخاوت، حق دوستان نگاه داشتن، بدین و طاعت دست زدن، بامکر و فریب و بددلی،بسیار دانی، ترسندگی، آشفتگی و فکرت

قمر (ماه)-سلیم دلی، با مردمان ساختن به طبع ایشان، خوش منش، فراموش کار، بسیار سخن، بددل، آشکارگر راز دوست، وصفتش خوبی و نیکوی و ستودن، گشاده کار با مردمان و عزیز بر ایشان، شادمانه، همت او بیشتر به زنان و حریص بر ایشان، دوستی پیدا کردن، بسیار اندیشه، با خویشتن حدیث کردن نه قوی، خرد

 

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸

 

دندان های مرتب،منظم و ریز:
تداعی کننده یک چهره مهربان، ساده، قانع و با گذشت است. عواطف و احساسات قوی و مهربانی در لبخند آن ها کاملا نمایان است. چهره ای آرام و دلسوز دارند. به آینده امیدوارند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند.

وقتی دندان های پیشین (سانترال) بزرگ تر هستند:

نشان دهنده فردی ماجراجو، شلوغ، پر احساس، در عین حال دقیق، منظم، مقتدر، جسور، جاه طلب و کنجکاو که قبل از انجام هر کاری بارها و بارها جوانب کار را می سنجد به گونه ای که گاهی اوقات خود نیز خسته می شود. از روابط اجتماعی قوی و مناسبی برخوردار است.

دندان های نامرتب:

بیان کننده شخصیتی خجالتی و کمرو اما مصمم و قاطع که به مسایل پیرامون خود نگاهی عمیق دارد. ترجیح می دهد افکار جدیدی در خانواده پایه گذاری کند. زیاد اهل مسافرت نیست. به دوستی های ماندگار نیز پایبندی ندارد، ولی پشتکار زیادی دارد. شدیدا خواهان تنوع و جاه طلب است.

دندان های مرتب اما با فاصله:

فرد قابل اعتماد و پشتیبانی قوی برای اعضای خانواده، دقیق، نکته سنج و دارای قدرت تحمل بالا است. بیشتر مواقع برای حل مشکلات ترجیح می دهد به تنهایی مسایل خود را حل کند. خیلی اهل ریسک نیست. ترجیح می دهد آهسته و پیوسته حرکت کند. با این حال پشتکار و مداومت است که همواره او را به جلو می برد. احساس مسئولیت قوی و عجیب نسبت به خانواده و دوستان و آشنایان و همکاران و حتی همسایه ها، از او موجودی صبور و مهربان می سازد. به خوبی می تواند سخنرانی کند، بحث و استدلال کند و دیگران را متقاعد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٩

 

به این ده سوال پاسخ دهید تا دریابید که چه اندازه با احساسات و عواطف خود در ارتباط هستید سپس امتیاز های خود را جمع کرده و نتیجه حاصل را مشاهده نمایید.

 

۱- هنگامی که غمگین و ناراحت هستید ، آیا می توانید علت ناراحتی خود را پیدا کنید؟

همیشه 4 امتیاز

بیشتر اوقات 3 امتیاز

برخی مواقع 2 امتیاز

به ندرت 1 امتیاز

 

 

۲- هر چند وقت یک بار شما چیزهایی را خریداری می کنید ، ولی واقعا نمی توانید از پس هزینه های آن ها برآیید؟

همیشه 1امتیاز

بیشتر اوقات 2 امتیاز

به ندرت 3 امتیاز

هرگز 4 امتیاز

 

 

۳- آیا شده که حرفی بزنید و بعد از گفتن آن پشیمان شده باشید؟

اغلب 1 امتیاز

گاهی 2 امتیاز

خیلی کم 4 امتیاز

هیچ وقت 3 امتیاز

 

 

۴- وقتی کسی شما را عصبانی کند ، در این صورت شما: با عصبانیت در مقابل او

می ایستید 2 امتیاز

به هیچ کس هیچ حرفی نمی زنید 1 امتیاز

همه جا از آن شخص گله و شکایت می کنید 3 امتیاز

به صورت آرام مساله را مطرح نمایید 4 امتیاز

 

 

۵- معمولا چند مدت طول می کشد که به خواب بروید؟

معمولا تا به رختخواب میروید می خوابید 3 امتیاز

20 دقیقه طول می کشد که بخوابی 4 امتیاز

خواب راحتی ندارید و سر جایتان می غلتید 1 امتیاز

یک ساعت یا بیشتر 2 امتیاز

 

 

۶- معمولا در چه شرایطی به خود این اجازه را می دهید که گریه کنید؟

وقتی ناراحتم و فقط دوستان نزدیک یا خانواده ام حضور دارند 3 امتیاز

هر زمان که احساس کنم نیاز به گریه دارم 4 امتیاز

هر کاری می کنم تا گریه نکنم 1امتیاز

وقتی که تنها هستم 2 امتیاز

 

 

۷- آیا احساس می کنید که دوستان خوبی دارید؟

جمع صمیمی از دوستان و اعضای خانواده دارم 4 امتیاز

افراد کمی در زندگی ام هستند 3 امتیاز

به سختی می توانم با دیگران ارتباط بر قرار کنم 2 امتیاز

تنها متکی به خودم هستم و نیاز به کسی ندارم 1 امتیاز

 

 

۸- تا چه حد به توانایی ها و استعدادهایتان اطمینان دارید؟

خیلی زیاد 4 امتیاز

زیاد 3 امتیاز

کم 2 امتیاز

اصلا 1 امتیاز

 

 

۹- چه چیزی باعث شادی و رضایت بیشتر در شما می شود یا به عبارتی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در کارهایتان است؟

تحسین و تشویق دیگران 3 امتیاز

حس درونی خود 4 امتیاز

ترس از شکست 2 امتیاز

زنده ماندن و حفظ حیات 1 امتیاز

 

 

۱۰- از نظر من شادی و خوشبختی هر کس عمدتا بر پایه:

راه و روشی است که هر شخص در زندگی پیش میگیرد 4 امتیاز

اقتصاد جامعه 3 امتیاز اصولی است که هر کسی

از هما کودکی با آن تربیت شده 2 امتیاز

شانس و اقبال فرد است 1 امتیاز

 

 

نتیجه تست سلامت روحی

 

امتیاز بین 32 تا 40

در این صورت باید به شما تبریک گفت. چرا که شما از لحاظ روحی و عاطفی در سلامت کامل هستید و باید به وجود خودتان افتخار کنید. شما توانسته اید با احساسات خود ارتباط خوبی بر قرار کنید .

 

امتیاز بین 24 تا 32

لازم است تا شما در شیوه زندگی خود کمی تجدید نظر کنید ، شرایط روحی شما به طرز نابسامانی در حالت نوسان است و اگر به همین منوال پیش بروید از لحاظ سلامت روحی دچار مشکل خواهید شد. شاید یافتن یک شغل جدید و یا حتی مشاوره کار مفید باشد .

به هر حال شما گاهی به خودتان اطمینان کامل دارید و برخی مواقع قادر هستید تا به احساسات خود به خوبی کنار بیایید .

 

امتیاز کمتر از 24

به شما توصیه می شود که به طور جدی تری به فکر سلامت روحی خود باشید و از کمکهای حرفه ای در این راه استفاده نمایید. ممکن است که مشکلی در زندگی خود داشته باشید و نیاز باشد تا برای دستیابی به آرامش و سلامت فکری خود آن مشکل را به نحوی تجزیه و تحلیل نمایید و راه حل مناسبی را برای آن بیابید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٥

 

تقسیم بندی در دنیای مدرن  به دو روش و یکی توسط ارنست کرچمر و دیگری توسط ویلیام شلدون پیشنهاد شده است. کرچمر بر اساس ارتباط بین خصوصیات جسمانی – روانی ، ایده تیپ‌ سرشتی بدن را مطرح کرد و تیپ‌های سه‌گانه خود را به شرح زیر ارایه داد:

 

 

 

1- تیپ Asthenic لاغر، ضعیف، استخوانی
2- تیپ Athletic عضلانی، چهارشانه
3- تیپ Pyknic کوتاه، چاق با چربی زیاد

سیستم طبقه‌بندی کرچمر چندی بعد توسط روانشناس آمریکایی، ‌ویلیام شلدون مورد اقتباس قرار گرفت و به شکل جدیدتری عرضه شد. شلدون عکس‌های گرفته شده از جلو، پهلو و پشت بدن از 4 هزار نفر را بررسی کرد و فیزیک بدن افراد را به سه دسته اساسی طبقه‌بندی کرد. شلدون، بر اساس سه لایه جنینی و نحوه تکامل ، تیپ‌های بدنی مورد نظر خود را نامگذاری کرده است. گفتنی است که در دوره جنینی، لایه اندودرم به لوله گوارش تکامل می‌یابد، مزودرم به عروق خونی، قلب و عضلات تبدیل می‌شود و اکتودرم نیز سیستم عصبی را می‌سازد. این گروه بندی همانی است که امروزه به کرات در علوم ورزشی خصوصا بدنسازی به کار می‌رود طراحی تمرین وبرنامه بدنسازی کاملا برای این سه تیپ بدنی تفاوت دارد.
 

1- تیپ بدنی اکتومورف (Ectomorph)
فیزیک بدنی یک فرد اکتومورف، دارای شانه‌ها و دور کمر باریک، صورت لاغر و پیشانی بلند و کشیده، قفسه سینه لاغر و باریک و دست و پاهای نحیف و لاغر است. اکتومورف‌ها چربی کمی‌در بدن دارند و افزایش وزن و توده عضلانی آنها به سختی صورت می‌گیرد، رشد اکتومورف‌ها در اطراف سیستم عصبی تمرکز می‌یابد.
اکتومورف‌ها حساس، تیزهوش، درون‌گرا، جامعه‌گریز ، آرام، ساکت و شکننده، کمرو و در تعارض با محیط هستند. این افراد قوه تخیل بالایی دارند و در کارهای ظریف و دقیق موفق تر هستند. از نظر خصایص فیزیولوژیک، اکتومورف‌ها پوست سرد دارند، با وجود خشکی دهان و بزاق کم، تمایل کمی‌به آب دارند این افراد معمولا کم‌اشتها و میزان خوابشان معمولی است. آن‌ها افرادی کم‌انرژی ولی منظم هستند که با بیقراری کاری را شروع می‌کنند ولی در به پایان رساندن کارها دچار ضعف و کم‌ توانی می‌شوند. آمادگی روانی بیشتری برای ابتلا به افسردگی، بدگمانی و اختلالات اضطرابی دارند و زودتر و بیشتر از سایرین ،‌دچار اندوهگینی، ناامیدی، ترس و نگرانی و گوشه‌گیری می‌شوند. به‌طوری که طبع آن‌ها یک طیف است که یک سوی آن جنون و سوی دیگر آن نبوغ شاعرانه و صوفیانه و حساسیت‌های روحی است. زیادی وسواس و فکر و خیالات در اینگونه افراد شیوع بیشتری دارد. از آنها انتظار شجاعت و جسارت نداشته باشید!

2- تیپ بدنی مزومورف (Mesomorph)
مزومورف‌ها ساختار بدنی ورزیده دارند، و مستعد ترین افراد برای ورزش بدنسازی به شمار می‌روند دارای شانه‌های پهن، میان‌تنه باریک همراه با بازوها و مفاصل و زانوهای نیرومنداند و چربی اندک در بدنشان دیده می‌شود. تیپ بدنی آن‌ها در اطراف ماهیچه‌ها و سیستم گردش خون تمرکز می‌یابد. افراد این گروه می‌توانند بدون دشواری زیاد توده عضلانی‌شان را گسترش دهند.
مزومورف‌ها با خصوصیات فعالیت و پویایی، پرانرژی ، جسور و با شهامت بودن و عمل‌گرایی مشخص می‌شوند. اعتماد به نفس بالا دارند و افرادی با روحیه رقابتی هستند. نسبت به عقاید دیگران بی‌تفاوت‌اند، گستاخ و سلطه‌جو و اهل ریسک می‌باشند و به فعالیت‌های بدنی علاقه دارند تعریق زیاد و احساس عطش از مشخصه های بارز آنهاست.

3- تیپ بدنی اندومورف (Endomorph)
هیکل بدنی چاق فربه (خپل) دارند، ساختار بدنی‌شان به‌طور مشخص در اطراف دستگاه گوارش توسعه می‌یابد و شکم‌‌محور است. این افراد معمولا دارای دور کمر پهن و شانه‌های کم‌عرض هستند، چربی فراوان سرتاسر بدنشان را فرا می‌گیرد و امعا و احشای رشد یافته‌ای دارند. دستها و پاهای کوتاه دارند و عریض بودن از دید از پهلو و متابولیسم پایین از سایر مشخصات فیزیکی آنهاست .
اندومورف‌ها برونگرا ، راحت‌طلب و لذت‌گرا هستند . خوش‌مشرب،صلح‌جو، شوخ‌طبع و خونسرداند و کارها را پشت گوش می‌اندازند. عاشق خوراکی و غذا هستند و خواب سنگین و طولانی مدت دارند. افرادی معاشرتی و اجتماعی با رفتار دوستانه و مردم‌دار هستند که این خصوصیات در شکل افراطی خود به افزایش استعداد ابتلا به بیماری مانیک – دپرسیو (شیدایی ـ افسردگی) می‌انجامد . اقتصادی هستند ومعمولا بیشترین طبقه بازاریان وکسبه از این گروه است به قولی از یک استاد پشت دخل نشینی شکم را گنده نمی‌کند شکم گنده ها بیشتر اهل پشت دخل نشینی هستند.
اگر بخواهم جمع بندی کنم تیپ های اندومورف و پیک نیک(Pyknic) متناظر با مزاج بلغمی‌و کافا دوشا و تیپ های مزومورف و اسلتیک (Athletic) متناظر با مزاج دموی و پیتا دوشا و تیپ‌های اکتومورف و آستنیک (Asthenic) متناظر با مزاج سوداوی و واتا دوشا می‌باشند. اما همانگونه که ذکر کردم در طب سنتی ایران متغیرهای گوناگونی برای تعیین سرشت جسمی‌روانی و مزاج هر فرد بررسی می‌شود که از وضعیت ظاهری فرد مانند ویژگی‌های پوست و مو و نمای اندام گرفته تا اوضاع داخلی مانند ویژگی‌های نبض و چگونگی واکنش پذیری بدن در برابر خوردنی‌ها تا حالات روانی و رفتاری را در بر میگیرد. در حالی که آن‌چه توسط کرچمر و شلدون پیشنهاد شده است، تنها فرم بیرونی بدن را برای تقسیم‌بندی تیپ انسان بررسی می‌کند. ضمنا اکثر افراد مخلوطی از انواع مختلف بدنی هستند به همین دلیل امروزه به تیپ بدنی یک عدد سه رقمی‌( هرکدام از ارقام از 1 تا 7 ) تخصیص می‌دهند و نسبت اکتومورفی تا اندومورفی را با هر کدام از این رقمها میسنجند.
نتیجه :
استعداد و توانائی های فیزیکی و بدنی خود را بشناسید و مطابق با آن انتظار داشته باشید کسانی که خاصیت مزومورف بیشتری دارند، برای ورزش هایی مثل وزنه برداری و بدنسازی مناسب هستند، در صورتی که ورزش هایی مثل دوندگی استقامت احتیاج به هیکل اکتومورف دارد. باوجودی که نوع فیزیک بدنی حرف آخر را نمی‌زند ولی انتخاب صحیح براساس نوع فیزیک بدنی یکی از عوامل بسیار موثر در میزان موفقیت است در حقیقت تاثیر تمرین به ژن ها ۷۵ به ۲۵ است .
به طور مثال ورزشکاران آفریقایی همیشه در صدر اخبار مربوط به رشته دو و میدانی قرار دارند و البته در این میان کنیایی ها ، ۴۰ درصد رتبه‌های اول دوهای استقامت را به خود اختصاص داده اند.
این دونده های کنیایی پاهای باریک و عضله پشت پای کشیده ای دارند (یک خاصیت ژنتیک) که یک آناتومی‌کاملا مناسب برای دوندگی است. اهالی کنیا در ارتفاع ۲ هزار فوتی زندگی می‌کنند که باعث می‌شود تا میزان گلبول های قرمز خونشان، علاوه بر ظرفیت قلبی - عروقیشان بالا برود، هردو این فاکتورها برای دویدن در مسیرهای طولانی ضروری هستند.
یا شاید تصورکنیدهیچ تناسب خاصی برای ورزش تیراندازی احتیاج نباشد ولی یک تیرانداز کامل، تناسب قلبی - عروقی بسیار خوب و ضربان قلب پایین دارد که حتی در لحظات شلیک پایین تر هم می‌آید. آنها می‌توانند ندانسته ضربان قلب خود را تا ۲۰ ضربه در دقیقه پایین آورده و درست بین ضربان ها شلیک کنند. البته تیراندازی با تفنگ پیستونی به بالاتنه عضلانی هم احتیاج دارد.
حقیقت این است که تنوع ژنتیک بسیار بیشتر از تنوع رشته های مسابقه است وحالا با تمام این تفاسیر، شما چه نوع بدنی دارید؟ هیچ وقت ورزشکار مطرحی را دیده اید که فکر کنید شما هم می‌توانید درست مثل او باشید؟

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٥

 

تصور کنید در بیابان خشک و بی پایانی در حال راه رفتن هستید خسته،گرسنه،تشنه،پس از 5 ساعت پیاده روی......ناگهان ساختمان مجلل و با شکوهی در جلوی شما ظاهر می شود.

 

1.ساختمانی که جلوی شما ظاهر شده است چیست؟

الف-یک قصر

ب- یک موزه

ج-یک هتل

د-یک بنای مذهبی (مسجد - کلیسا و ...)

 

2.شما از چه طریقی وارد ساختمان می شوید؟

الف-پنجره

ب- در

ج- بالکن

د- تونل زیر زمینی

 

وقتی وارد ساختمان شدید آن را بسیار مجلل و باشکوه می یابید......ناگهان صدای در زدن می شنوید...در را باز می کنید و کسی را می بینید که واقعاً می خواستید با او باشید

 

3. آن شخص کیست؟

به گشتن ادامه می دهید...پلکانی را می بینید که به طبقه بالا می رود.

 

4.مارپیچی است یا مستقیم؟

از پلکان بالا می رویم تعداد پله ها را می شمارید.

 

5.چند پله بود؟(هر عددی از یک تا بی نهایت)

بعد وارد اتاقی می شوید..........

 

6.دلتان می خواهد این اتاق چقدر بزرگ باشد؟

الف-به اندازه یک آکواریوم

ب-به اندازه یک اتاق معمولی

ج-به اندازه یک جنگل

د-به اندازه اقیانوس آرام

 

7.دلتان می خواهد رنگ دیوار اتاق چه باشد؟

الف-قرمز

ب-سیاه و سفید

ج- ارغوانی

د-زرد یا پرتقالی

و-رنگ های رنگین کمان

 

یک میز جلوی شما ظاهر می شود...

8.آیا گرد- مربع- مثلث یا بدون شکل خاصی است؟

و ظرفی با 5 میوه روی آن قرار دارد: گیلاس- سیب- کیوی- طالبی-هندوانه

 

9.یک میوه را انتخاب کنید.......

میوه ای که انتخاب کرده اید شما را به یاد این شخص می اندازد...

10...نام او را بنویسید.

 

11.شما میوه را برمی دارید و.........

الف-بلافاصله آن را می خورید.

ب- قسمت کرم خورده را می برید و قسمت سالمش را می خورید.

ج-آن را می برید و داخلش را می بینید که کرم خورده است و....بعد به خوردنش ادامه می دهید

د-اگر کرم خورده باشد تمامش را دور می اندازید

 

از آن ساختمان خارج می شوید و 5 حیوان را می بینید.موش- آهو- اسب- دلفین- فیل

12.این حیوانت را به ترتیب اولویت که برایتان دارند رده بندی کنید..

 

 

نتیجه تست روانشناسی:

 

1.نشان دهنده چیزی است که شما بیشتر از بقیه چیزها دنبال آن هستید.

قصر:ثروت

موزه:حرفه و شغل

هتل:خانه و عشق

مکان مذهبی:اعتقادات یا زمینه رشد روحی و روانی شماست

 

 

2.نشان دهنده نوع زندگی است که به دنبال آن هستید.

پنجره:زندگی سرشار از رویدادهای پیش بینی نشده و شگفت انگیز

در:زندگی آرام و امن

بالکن:زندگی مسالمت جویانه و عاشقانه

تونل زیر زمینی:زندگی خطرناک ولی معنی دار پر از تجربه های متفاوت

 

 

3.فردی که پشت در می بینید همان کسی است که شما در رویارویی با مشکلات زندگی می توانید کاملاً به او اعتماد کنید.

 

4.پلکان نشانه زندگی عشقی شماست پیچ در پیچ ولی زیبا - مستقیم معمولی ولی خسته کننده

 

5.تعدا پله ها:تعداد تلاشهایی که شما امیدوارید برای برقراری رابطه تان به عمل آورید.

 

6.اندازه اتاق:میزان ماجراجویی هر چه کوچک باشد یعنی شما آدم محافظه کاری هستید

 

7.رنگ اتاق شخصیت شماست:

قرمز:احساساتی و پر شور

سیاه و سفید:منطقی

ارغوانی:ماجراجو

زرد و پرتقالی:شادمان و سرحال

رنگین کمان:شما در مورد این که واقعاً چه هستید شک دارید

 

8.شکل میز:زاویه دید شما را نسبت به چیزها یا موقعیت ها نشان می دهد.

مربع:ثابت و منصفانه

گرد:شما می خواهید چیزها را از دیدگاه و نقطه نظر بسیاری افراد دیگر ببینید

مثلث:شما می خواهید مبتکر و اصلی باشید

بی شکل:شما آدم بی اراده ای هستید و همیشه طفره می روید

 

9.میوه ها نشانگر این هستند که شما به دنبال چه نوع دوستانی می گردید

میوه های بزرگتر نشانگر این هستند که نمود فیزیکی و ظاهری برای شما بیشتر اهمیت دارد و میوه های کوچکتر به معنی این هستند که شخصیت افراد برای شما مهم است.

 

10.این شخص نشانگر نوع دوستانی است که شما به دنبال او هستید.

 

11.چگونگی خوردن میوه نشانگر این است که شما چگونه با دیگران رفتار می کنید.

الف:یعنی شما کینه ای از دیگران به دل نمی گیرید

ب:یعنی شما فقط نکات مثبت دوستانتان را می پذیرید و از پذیرفتن نکات منفی آنها سرباز می زنید

ج:خوردن آن علیرغم کرم خوردگی یعنی نقاط قوت و ضعف دیگران را می پذیرید

د:دور انداختن یعنی شما آدم بی رحمی هستید.

 

12. 5 حیوان:

دلفین:شغل و حرفه

فیل:خانواده

اسب:عشق

موش:انتظار و احترام

آهو: دوستان شما و چیزهایی که به آن توجه دارید است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٥

 

مطالعات اخیر دانشمندان نشان داده است که به‌طور کلى شش حالت براى خواب وجود دارد که هر کدام از این حالات بیانگر نوعى از شخصیت اشخاص است …

همان‌طور که اشاره شد دانشمندان بر این باور هستند که افراد شب‌ها به ۶ حالت متفاوت مى‌خوابند و این حالات متفاوت مى‌تواند نشانه‌هایى از شخصیت آنها باشد. به گزارش بى بى سى همه ما از زبان بدن خود هنگام بیدارى آگاهى داریم . اما در حال حاضر با تحقیقاتى که انجام شده است ما مى‌توانیم ببینیم ضمیر ناخودآگاه ما چه چیزهایى را در موردمان مى‌گوید . درهمین رابطه در این مقوله به شش نوع روش به خواب رفتن و اینکه هر کدام چه بعدى از شخصیت ما را نشان مى‌دهد ، مى‌پردازیم .

 

 

 

خوابیدن به حالت جنینى‌ :

 

کسانى که به حالت جنینى مى‌خوابند ، به عبارتى به پهلو مى‌ خوابند و پاهایشان را در شکم خود جمع مى ‌کنند در حالى که دست‌هایشان روى هم و در جلوى صورتشان قرار دارد ، معمولا از جمله شخاصى هستند که بسیار حساس‌اند . آنها ممکن است در ابتدا که با دیگران ملاقات مى‌ کنند خیلى خجالتى به نظر برسند اما به زودى با دیگران ارتباط برقرار مى‌کنند . این وضعیت خواب در میان اشخاص مختلف بسیار متداول است و در زنان نسبت به مردان دو برابر افزایش مى ‌یابد .

 

 

خوابیدن به حالت صاف‌ :

 

اغلب کسانى که به پهلو و حالت صاف مى ‌خوابند و دست ‌هایشان نیز به حالت صاف در کنارشان قرار دارد ، افرادى اجتماعى هستند که خیلى زود به غریبه‌ها اطمینان مى‌کنند اگرچه ممکن است گول بخورند .

خوابیدن به حالت نیمه‌ خمیده‌ :

کسانى که به پهلو مى‌خوابند در حالتى که تنه‌شان کمى ‌به سمت جلو خم شده و دست‌هایشان هم کشیده و در جلوى صورت‌ شان قرار دارد ، به‌طور معمول آدم‌هاى رک و در عین حال شکاک و عیب جو نیز هستند . آنها خیلى دیر تصمیم مى‌گیرند اما وقتى تصمیم گرفتند ، هرگز آن را عوض نمى‌کنند .

 

 

خوابیدن به حالت طاق‌ باز‌ :

 

کسانى که به پشت مى‌خوابند درحالى که دست‌هایشان در کنارشان قرار دارد اغلب اشخاصى آرام و محتاط هستند . آنها هیاهو و سروصدا را دوست ندارند اما استاندارد‌هاى بالایى را براى خود و دیگران تعیین میکنند .

 

 

خوابیدن روى شکم‌

 

معمولا کسانى که به حالت دمر مى‌خوابند ، دست‌هایشان هم روى بالش است و سرشان به یک طرف قرار دارد، از جمله اشخاصى هستند که اغلب اجتماعی ، بى پروا و گاهى پررو هستند . آنها از انتقاد خوش‌ شان نمى‌آید و افراط را دوست ندارند .

 

 

خوابیدن به پشت‌

 

کسانى که به حالت طاق‌ باز مى‌خوابند و دست هایشان را روى بالش مى‌ گذارند ، به ‌طور معمول دوستان خوبى براى خود پیدا مى‌کنند ، زیرا آنها همیشه آماده شنیدن حرف‌هاى دیگران هستند و درصورت نیاز به آنها کمک مى‌کنند .

در این تحقیقات همچنین مشخص شد که‌ این شش حالت خواب بر سلامت اشخاص نیز تاثیر مى‌گذارد. به عنوان مثال خوابیدن به حالت دمر در حالى که دست‌ ها روى بالش قرار دارد ، براى گوارش مفید است .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٤

 

Blue رنگهای ملایم مانند آبی:

    این افراد، جذاب و پر انرژی هستند. اهل خوش و بش کردن بوده و در عین حال به ناگاه در خود فرو می روند تا جمله ای فیلسوف مابانه را در جمع بیان کنند، آنها همیشه عاشق هستند! دوست دارند عاشق همسر، بچه و ... باشند و دیگران نیز همیشه عاشقشان باشند! زوجی با وفا، پر محبت و بسیار بخشنده اند.

Red رنگهای تند مانند قرمز:

   افرادی پر نشاط و سازنده و بسیار جذاب هستند.این گروه از روی انگیزه آنی و معمولاً بدون فکر قبلی عمل می کنند! پافشاری در هر کاری از خصوصیت آنهاست و از انتظار واهمه ای ندارند. جاه طلب و باهوش، پر استعداد و علاقه مند به بازی سرنوشت هستند! اصولاً دارای تمایلات خودخواهانه ودر عین حال بسیار قابل اعتماد و درستکار می باشند.

 

Yellow رنگ زرد:

   دارای سرشتی مثبت بوده و با سلیقه لباس می پوشند. علاقه ای به بخشیدن خطاهای دیگران ندارند! همواره بشاش بوده و روحیه ریاست دارند. شریکی صادق و مهربانند، همچنین دست و دل باز و بسیار شوخ طبع و بذله گو هستند.

Brown رنگهای تیره مانند سیاه و قهوه ای:

   به رغم حساس بودن، بسیار قوی و مستقل عمل می کنند و به حرفهای بی ربط و تناقضات اهمیت نمی دهند، زندگی را دوست دارند و در کنار خانواده و بچه ها بودن روحیه آنها را بشاش و سرزنده می کند. با این حال در برخی از موارد سخنان افرادی که دوستشان دارند، به شدت آنها دلگیر کرده و می رنجاند. شوخ طبعی در ذات آنهاست.

Grey رنگ خاکستری:

این افراد پر از قوه تخیل و ابتکارند، اما در عین حال افرادی کم حرف و محتاط هستند، مغرورند و اعتماد به نفس بالایی دارند. آنها تشنه کسب تجربیات تازه بوده و هر تجربه ای را با خطر آن پذیرا می شوند. علاوه بر این پیچیدگی ها، شخصیت خاصی نیز دارند.

Green رنگهای ترکیبی مانند سبز:

   افرادی بسیار فهیم و محبوب دیگران هستند. شریکی بردبارند و در قضاوت بسیار دقیق می باشند. گاهی صبر کافی ندارند و با عجله کاری را انجام می دهند.

White رنگ سفید:

   دارای سلیقه ای غیر عادی و تا حدی گرایشات خودخواهانه هستند! این افراد با نزدیکان خود مدارا نموده و تا اندازه ای فروتن می باشند. آنها خلاق، لجباز ، یکدنده، اما دارای دوستان زیادی هستند. بلند پروازی از خصلتهای مهم آنهاست.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٠

 

 

اگه دوست دارید تا بفهمید چه شخصیتی هستید به این سئوال پاسخ دهید که کجای منزلتان را بیشتر از جاهای دیگر آن دوست دارید و در آن احساس امنیت و آرامش میکنید ؛ آیا می دانید مکان مورد علاقه شما در منزلتان بازگو کننده نوع شخصیت شما میباشد ؟!
اتاق خواب . اتاق نشیمن . اتاق ناهار خوری . حمام . بالکن یا حیاط 
آشپزخانه . کتابخانه . هیچ یک از موارد
اتاق خواب
شما خلاق و شاد و پر هیجان میباشید و با نحوه گفتارتان میتوانید توجه افراد بسیاری را به خود جلب کنید و این ممکن است باعث شود بعضی افراد به شما حسادت کنند.

اتاق نشیمن
شما فردی اجتماعی ؛ خونگرم و معاشرتی هستید که از صحبت کردن با مردم لذت میبرید.
در هر فرصتی تلاش میکنید که به دیگران کمک نمایید و هیچ وقت از مسوولیت شانه خالی نمیکنید و در حقیقت از به عهده گرفتن وظیفه رهبری و انجام کارها لذت میبرید.

اتاق ناهار خوری
شما فردی محتاط و محافظه کار میباشید و در مواقع اضطراری به وحشت نمی افتید.
در ضمن فردی بانشاط ؛ سرزنده و برون گرا هستید و مایلید که افکار و عقایدتان را با دیگران در میان بگذارید با این وجود شما زمانی را نیز نیاز دارید که صرف ساماندهی افکار و عقایدتان کنید.

حمام
شما خیلی به خودتان توجه دارید و همواره نگران سلامتی خود میباشید.
وقتی از شیوع بیماریهای جدید آگاهی می یابید ؛ برای مقابله با اولین علائم بیماری شیوع یافته ؛ شروع به مراقبت از خود میکنید که این امر ممکن است بعضی مواقع سبب دلخوری دوستانتان شود.
با این وجود همواره به جهان از دریچه ای نو مینگرید که این باعث محبوبیت شما نزد عموم میشود.

بالکن یا حیاط
شما آزادی را دوست دارید و از اینکه کنترل و محدود شوید ؛ متنفرید.
مایلید که ورای همه قوانین گام بردارید و به قدرت تخیلتان اتکا کرده و زندگیتان را در راستای آن هدایت کنید.
وقتی احساس میکنید که به نیرویی مضاعف نیاز دارید ؛ عازم ساحل دریا یا جنگل میشوید. 

آشپزخانه
بردباری و فداکاری از خصوصیات شما میباشد و از توجه به دیگران همواره خرسند و خوشحال میشوید .
وقتی که شاد و شنگول و سرزنده هستید ؛ دیگران از بودن در کنار شما احساس راحتی و آرامش میکنند و زمانی که آنها با مشکلاتی مواجه می شوند ؛ همواره خواهان مشورت با شما میباشند.

کتابخانه
شما زندگی را خیلی جدی و سخت میگیرید و دوست دارید که همه چیز مرتب و منظم و در جای خود قرار گیرد.
متین ؛ باوقار و مغرور بودن از خصوصیات شما میباشد.
شما دوست ندارید که توسط دیگران  مسخره شوید و شنونده خوبی نیز هستید ؛ حتی وقتی با عقاید و نظرات دیگران مخالفید.

هیچ یک از موارد
شما به اشخاص اطرافتان علاقه مندید و به اشیا و اموال خیلی توجه نمیکنید.
فردی دلسوز ؛ مهربان و کمک کننده به دیگران میباشید و به خانواده خود نیز بسیار توجه دارید و در عوض ؛ آنها نیز شما را بسیار دوست دارند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٠

 

سؤالات:

 1. 1.      از بین مدل های مختلف خانه، کدام یک از انواع زیر را می پسندید؟

                                i.            یکی از هزاران مدل ساخته شده ای که نمونه اش هم زیاد است.

                              ii.            طرح های قدیمی.

                            iii.            طرح های معاصر و امروزی.

 1. 2.      شما خیلی دوست دارید که به خانه خود، یک ... اضافه کنید:

                                i.            یک استخر کوچک خانگی.

                              ii.            یک حمام با جکوزی مخصوص خودتان.

                            iii.            یک محل مانند تئاتر خانگی.

 1. 3.      دوست دارید باغی که خانه شما را احاطه کرده است:

                                i.            پوشیده از گل های وحشی و چمن های سرسبز و زیبا باشد.

                              ii.            یک باغ رز معمولی باشد.

                            iii.            باغی با آبشارهای کوچک وزیبا باشد.

 1. 4.      دوست دارید دیوارهای خانه با ... پوشیده باشد:

                                i.            هنر مدرن و تابلوهای کوچک عجیب و غریب.

                              ii.            یک عکس بزرگ خانواده و تعداد بسیاری عکس های مختلف.

                            iii.            نقاشی های جذاب و جالب.

 1. 5.      رنگ آمیزی منزل شما طرحی از:

                                i.            رنگ های سرد و روشن.

                              ii.            رنگ های شاد و فسفری.

                            iii.            رنگ های خنثی.

 1. 6.      اگر شما هر جایی می توانستید زندگی کنید، ترجیح می دادید:

                                i.            کنار ساحل زندگی کنید.

                              ii.            در خانه ای زیبا در اطراف شهر.

                            iii.            در یک شهر بزرگ(مثل پایتخت).

 1. 7.      زنگ در شما احتمالاٌ:

                                i.            مانند یک ناقوس بلند است.

                              ii.            یک ملودی آرام و شیرین می نوازد.

                            iii.            یک زنگ بسیار بلند و محکم.

 

تفسیر پاسخ ها:

چنانچه بیشتر پاسخ های شما "i" است

شما یک فرد رؤیایی بسیار شاد و بی خیال هستید. خلاق، خودجوش، خودانگیخته و فردی که همیشه تمامی احتمالات را با روی باز می پذیرد. خانه ایده آلتان سرشار از شادی، شوخ طبعی و بذله گویی و امید به زندگی است!

چنانچه بیشتر پاسخ های شما"ii" است

به خاطرات خیلی اهمیت می دهید. احساساتی و عاطفی و مهربان هستید و دوست ندارید دل کسی را بشکنید. به بزرگترها احترام می گذارید و خانه ایده آلتان جایی امن برای سالمندان خانواده است. هدف های زیادی دارید که با تلاش و پشتکار به آنها خواهید رسید.

چنانچه بیشتر پاسخ های شما"iii" است

اهل نظم و انضباط و نوآوری هستید، همچنین خلاق و پر جنب و جوش. دیگران روی شما حساب ویژه ای باز می کنند و شما نیز تجربیات خود را از کسی دریغ نمی کنید. شما می توانید یک مدیر موفق و کارآمد باشید. مدیری که کارکنانش او را دوست دارند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٠