یک تست ساده بهره هوشى که در نتایج آن نباید به هیچ عنوان تردید کرد. البته با این تست شما میانگین بهره هوشى تان را نخواهید یافت، بلکه گروهى که در آن قرار مى گیرید، مشخص خواهد شد. به هرحال این شما و این هم آى کیو!

آیا در کشور عربستان روز سیزده فروردین وجود دارد؟
یک انسان معمولى چند روز تولد دارد؟
بعضى از ماهها ۳۱ روز دارند و برخى ۳۰ روز، چند ماه در سال ۲۹ روز دارد؟
آیا در ایران یک مرد مى تواند با خواهر همسر بیوه اش ازدواج کند؟
عدد ۳۰ را به یک دوم تقسیم کنید و ۱۰ واحد به آن اضافه کنید. حاصل چیست؟
اگر ۱۰ سیب وجود داشته باشد و شما ۳ سیب را بردارید، چند سیب خواهید داشت؟
دکتر به شما سه قرص مى دهد و مى گوید هر نیم ساعت یک قرص بخورید. اثر قرصها تا چند دقیقه باقى خواهد ماند؟
یک دام دار ۱۵ رأس گوسفند دارد. براثر یک بیمارى به جز ۲ تا، تمام گوسفندها مى میرند. چند گوسفند زنده مانده است؟
حضرت موسى (ع) چه تعداد حیوان از هر جنس نر و ماده به داخل کشتى خود بردند؟
چند عدد تمبر ۶ تومانى در یک دوجین تمبر وجود دارد؟
یک هواپیما در مرز بین آمریکا و کانادا سقوط مى کند. به نظر شما بازماندگان باید در کدام کشور دفن شوند؟

اگر شما ۵۵ تومان پول خرد لازم داشته باشید، حداقل با چند سکه کار شما راه خواهد افتاد؟ مشروط بر اینکه یکى از سکه ها ۲۵ تومانى باشد.
اگر سه روز پیش از دیروز چهارشنبه بوده باشد، فردا چندشنبه است؟
اگر شما با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت از تهران به سمت اصفهان بروید و دوست شما با سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت از اصفهان به تهران حرکت کند، وقتى به یکدیگر مى رسید، فاصله چه کسى از اصفهان بیشتر خواهد بود؟
اول تمام سؤالها را جواب دهید و بعد تعداد جوابهاى درست را با توجه به جوابها مشخص کنید:
۱) بله، در همه کشورها روز سیزده فروردین وجود دارد. تاریخ میلادى یا شمسى یا قمرى فقط یک نشانه براى مشخص کردن این روز است!
۲) هر انسانى یک روز تولد دارد، چون فقط یک بار متولد مى شود!
۳) تمام ماهها ۲۹ روز را دارند... بشمرید: ۱، ۲، ۳،... ۲۹، ۳۰، ۳۱!
۴) خیر. اگر همسر او بیوه باشد، این مرد زنده نیست که بخواهد مجدداً ازدواج کند!
۵) جواب صحیح ۷۰ است.
۶) شما سه سیب خواهید داشت، چون اصولاً سه سیب برداشته اید.
۷) تا ۹۰ دقیقه بعد.
۸) معلوم است که ۲ گوسفند زنده مانده اند.
۹) هیچ. حضرت نوح (ع) پیامبرى بودند که کشتى ساختند و حیوانها را در آن جمع کردند.
۱۰) در هر دو جین از هر چیزى، ۱۲ عدد وجود دارد.
۱۱) بازماندگان زنده اند. نیازى به دفن شدن ندارند.
۱۲) یکى از سکه ها باید ۲۵ تومانى باشد. الزامى براى سکه هاى دیگر وجود ندارد. دو سکه ۲۵ تومانى و یک سکه ۵ تومانى کار شما را راه خواهد انداخت.
۱۳) فردا دوشنبه خواهد بود.
۱۴) وقتى شما و دوستتان به یکدیگر مى رسید، یعنى در یک نقطه به لحاظ مکانى قرار دارید، پس فاصله شما از هر جایى، چه تهران، چه اصفهان و چه هر نقطه دیگرى بر روى کره زمین به یک اندازه خواهد بود.
ـ اگر شما به هیچ سؤالى جواب درست نداده اید، متأسفانه باید بگوییم که در گرو عقب افتادگان ذهنى وخیم قرار دارید.
ـ اما اگر توانسته اید بین یک تا سه سؤال را درست جواب دهید، شما نهایتاً در گروه احمق ها جاى خواهید گرفت.
ـ کسانى که بین ۴ تا ۶ سؤال را به درستى پاسخ داده اند، کندذهن محسوب مى شوند.
ـ افراد معمولى بین ۷ تا ۹ پاسخ درست در مجموع به این سؤالها مى دهند.
ـ اما اگر تعداد جوابهاى درست شما بین ۱۰ تا ۱۲ مورد است، شما به لحاظ هوشى در حد بالاى معمول قرار دارید.
ـ و بالاخره کسانى که بین ۱۳ تا ۱۴ پاسخ صحیح به سؤالها داده اند، جزو نوابغ محسوب مى شوند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٥