به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید


1- دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح میکنید؟
آبی تیره، شفاف، سبز، گلآلود

2- کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث

3- فرض کنید در راهرویی راه میروید. دو در میبینید. یکی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر میدارید؟

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

5- دوست دارید در کدام قسمت کوه باشید؟

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟
قهوهای، سیاه یا سفید

7- توفانی در راه است. کدامیک را انتخاب میکنید: یک اسب یا یک خانه؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


و اما پاسخها: به ادامه مطلب بروید1- آبی تیره : شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بیخیال
شفاف: به سادگی قابل درک
گلآلود: آشفته و سردرگم


2- دایره : سعی میکنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یک دنده و لجباز
(اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)


3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه: آدم فرصتطلبی نیستید.


4- این سئوال، اولویتهای شما در زندگی را مشخص میکند.
آبی: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگی
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج


5- میزان ارتفاعی که انتخاب میکنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .


6- قهوهایی: فروتن و خاکی
سیاه: غیرقابل پیشبینی، سرکش، هیجانانگیز
سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار


7- این سئوال، اولویتهای شما به هنگام مشکلات را تعیین میکند.
اسب: همسر
خانه: فرزند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢۱