روان شناسان شخصیتی براین عقیده اند که شماره تولد، شما را از آنچیزی که می خواهید باشید دور نمی کند، بلکه مانند رنگی است کهنوع آن و زیبایی اش برای افراد مختلف متفاوت است. به مثال زیر توجه کنید : برای مثال: کسی که متولد 23 دی 1356 هست. دی ماه دهم (10)سال است پس :.................................................................................... 1356+10+23 = 1389 = 1+3+8 +9 = 21 = 2+1 = 3 شماره تولد 3 است و اکنون می توانم آن چهراکه مربوط به اینشماره است با خود مطابقت دهم ..................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................تفسیر اعداد 1- خالق و مبتکر ........................................................ " یک "ها پایه و اساس زندگی هستند. همیشه عقاید جدید و بدیعدارند و این حالت در آن ها طبیعی است.. همیشه دوست دارند تمامی کارها و مسائل بر حول محوری که آن ها می گویند و تعیین می کنند درگردش باشد و چون مبتکر هستند، گاهی خود خواه می شوند. با این حال یکها به شدت صادق و وفادارند و به خوبی مهارت هایسیاسی را یاد می گیرند.همیشه دوست دارند حرف اول را بزنند وغالبا رهبر و فرمانده هستند، چون عاشق این هستند که " بهترین "باشند. در استخدام خود بودن و برای خود کار کردن بزرگ ترین کمکبه آن هاست ولی باید یاد بگیرند عقاید دیگران ممکن است بهتر باشد وباید با رویی باز آن ها را نیز بشنوند. 2- پیام آور صلح:................................................. " دو "ها سیاستمدار به دنیا می آیند! از نیاز دیگران خبر دارند وغالبا پیش از دیگران به آن ها فکر می کنند. اصلا تنهایی را دوستندارند. دوستی و همراهی با دیگران برایشان بسیار مهم است و میتواند آن ها را به موفقیت در زندگی رهنمون سازد. اما از طرف دیگر، چنان چه در دوستی با کسی احساس ناراحتی کنند ترجیح می دهندتنها باشند. از آن جایی که ذاتا خجالتی هستند باید در تقویت اعتماد بهنفس خود تلاش کنند و با استفاده از لحظه ها و فرصتها آنها را ازدست ندهند. 3- قلب تپنده زندگی:...................................................... " سه "ها ایده آلیست هستند، بسیار فعال، اجتماعی، جذاب،رمانتیک وبسیار بردبار و پر تحمل. خیلی کارها را با هم شروع می کنند اما همه آنها را پیگیری نمی کنند. دوست دارند که دیگران شادباشند و برای این کار تمام تلاش خود رابه کار می گیرند. بسیارمحبوب اجتماعی و ایده آلیست هستند اما باید یاد بگیرند که دنیا را ازدید واقعگرایانه تری هم ببینند. 4- محافظه کار: ........................................ " چهار "ها بسیار حساس و سنتی هستند. آن ها عاشق کارهایروزمره، روتین و پیرو نظم و انضباط هستند و تنها زمانی وارد عملمی شوند که دقیقا بدانند چه کاری باید انجام دهند. به سختی کار وتلاش می کنند. عاشق طبیعت و محیط خارج از خانه هستند. بسیارمقاوم و با پشتکار هستند. اما باید یاد بگیرند که انعطاف پذیریبیشتری داشته و با خود مهربانتر باشند. 5- ناهماهنگ با جماعت:................................................ " پنج "ها جهانگرد هستند و کنجکاوی ذاتی، خطر پذیری و اشتیاقسیری ناپذیر آن ها به جهان هستی و دیدن محیط اطراف خود، غالبا برایشان درد سر ساز می شود. آن ها عاشق تنوع هستند و دوستندارند مانند درخت در یک جا ثابت بمانند. تمام دنیا مدرسه آن هاستو درهر موقعیتی به دنبال یادگیری هستند. سوالات آن ها هرگز تمامنمی شود. آن ها به خوبی یاد گرفته اند که قبل از اقدام به عمل،تمامی جوانب کار را سنجیده و مطمئن شوند که پیش از نتیجه گیری،تمامی حقایق را مد نظر قرار داده اند. 6- رمانتیک و احساساتی:.................................................. " شش "ها ایده آلیست هستند و زمانی خوش حال می شوند کهاحساس مفید بودن کنند. یک رابطه خانوادگی بسیار محکم برای آن ها ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. اعمالشان بر تصمیمگیریهایشان موثر است و آن ها حس غریب برای مراقبت از دیگران و کمکبه آن ها دارند. بسیار وفادار و صادق بوده و معلمان بزرگی میشوند. عاشق هنرو موسیقی هستند. دوستانی صادق و در دوستیثابت قدم هستند. ششها باید بین چیزهایی که می توانند آن ها راتغییر دهند و چیزهایی که نمی توانند، تفاوت قائل شوند. 7- عاقل و خردمند:........................................... "هفت "ها جستجوگر هستند. آن ها همیشه به دنبال اطلاعات پنهان ومخفی بوده و به سختی اطلاعات به دست آمده را با ارزش حقیقی آنمی پذیرند. احساسات هیچ ارتباطی با تصمیم گیریهای آن ها ندارد.با این که در مورد همه چیز در زندگی سوال می کنند امادوست ندارندمورد پرسش واقع شوند و هیچ گاه کاری را ابتدا به ساکن با سرعتشروع نمیکنند و شعار آن ها این است که به آرامی می توان مسابقه رابرد. آن ها فیلسوف های آیندههستند؛ طالبان علم که به هر چه میخواهند می رسند و سوال بی جوابی ندارند. مرموزهستند و دردنیای خودشان زندگی می کنند و باید یاد بگیرند در این دنیا چه چیزیقابلقبول است و چه چیزی نه ! 8- آدم کله گنده :.................... " هشت "ها حلال مشکلات هستند. اساسی و حرفه ای سراغمشکل رفته و آن را حل می کنند. قضاوتی درست دارند و بسیارمصمم هستند و طرح ها و نقشه های بزرگی دارند و دوست دارندزندگی خوبی داشته باشند. مسوولیت افراد را بر عهده می گیرند ومردم را باهدف خاص خود می بینند. با شرایط ویژه ای این امکانرابه وجود می آورند که دیگران همیشه آن ها را رییس ببینند. 9- اجرا کننده و بازیگر:............................... " نه "ها ذاتا هنرمند هستند. بسیار دلسوز دیگران و بخشنده بودهو آخرین پول جیب خود را نیز برای کمک به دیگران خرج می کنند. باجذابیت ذاتی شان اصلا در دوست یابی مشکلی ندارند و هیچ کـسبرای آن ها فرد غریبه ای به حساب نمی آید. در حالاتمختلفشخصیتهای متفاوتی از خود بروز می دهند و برای افرادی کهاطرافشان هستند شناخت این افراد کمی دشوار به نظر می رسد. آن هاشبیه بازیگرانی هستند که در موقعیتهای مختلف رفتارهای متفاوتینشان می دهند. افرادی خوش شانس هستند اما خیلی وقت ها از آیندهخود بیمناک و نسبت به آن هراسان هستند. آن ها برای موفقیت باید بهیک دوستی و عشق دو جانبه که می تواند مکملشان در زندگی باشددست یابند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧