ئ

افراد لمسی:
این افراد بیشتربه کیفیت های لمسی توجه دترند،ازآنچه لمس کرده اندبیشترحرف میزنند،هیجان شان خیلی کم است،خیلی آرامند حتی یک نوع رخوت وسستی را میتوان درآنهادید،احساس آ«ها ازدیگران عمیقتراست.افرادلمسی در گفتگوهایشان ازکلمات احساس میکنم،تامس میگیرم و....زیاداستفاده میکنند.آرام وسنگین صحبت میکنند.اغلب بین کلمات زیادمکث میکنندولحن صدایشان عمیق است.حرکات دست هایشان حالت گرفتن یادست زدن رانشان میدهد.عضلاتشان شل وراحت است.
افرادبصری:
بصری ها افرادی هستند که بیشتربه کیفیت های دیداری توجه دارندوتصاویربیشتربرایشان جذاب است.ازآنچه دیده اندبیشترصحبت میکنند.هیجانی ترند،سریع صحبت میکنند،ازحرکلت دست بیشتر استفاده میکنندومیکوشندسخنان خودراباحرکات به تصویربکشند چون سرعت کلامشان با سرعت تصاویرمتحرک ذهنشانبرابرنیست اغلب برای بیان اندیشه خودعجله دارند برخی کلماتراحذف میکنند وآنچه راهم که میگویندبه تصویرمیکشند.افرادبصری دارای یک سلسله خصوصیات مشترک هستندوردمکالمات خود عبارات ]نظرمیرسد،تصورمیکنم،رابه کارمیبرندلحن صدایشان تودماغی وکشداراست.
افرادسمعی:
این ها بیشتربه کیفیت های شنیداری توجه دارندوازآنچه شنیده اند بیشترصحبت میکنند.کگلام ولحن آهنگ صوت رابهخاطرمیسپارند.هیجان آرامتری دارند.آهسته صحبت میکنندوسعی میکنندبیانشان شیواورساباشد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۳