دلالت ستارگان  بر خوها و روش ها

زحل (کیوان)-ترسنده، نکوهنده، با اندیشه، بددل، بخیل، به کینه وری بامکر، خویشتن واهم کشیده، بزرگ منش، با وسوسه، راستگوی، راست دوستی، آهسته، مجرب، ژرف نگر، رازدار، کس نداند به دل چه دارد و نخواهدآگهی خلق بر فعل خویش، نخواهد که کسیرا نیکی بود، خشم نگیرد و چون گیرد خویشتن را نگه نتواند داشتن، خویشتن نگر، ستیهنده، بدفعل بر خویشتن، و چون بر مخالفت ها دلالت کند چون هم برتری و هم بر خشکی هم بر خرد دلیل است و هم بر جاهلی و لیکن جاهلیش را کسی نداند.

مشتری-نیکخو، الهام داده با خرد، بردبار، بزرگ همت، پارسا، پرهیزگار، داد ده، راستگوی، دانا، سخی، آزاددل، راست دوستی، فخر کننده، دوستدار ریاست، وفادار، با امانت، ریاست گزار، بدی را دشمن دار، بر شهرها و عمارت کردن و بناهای فاخر برآوردن حریص، متحمل، پرهیزکار

مریخ-آشفتگی رای ، جاهلی، متهوری،بدی، سبکی، ناپاکی، دلیری، لجوجی، سفاهت کننده، امانت مردمان خورنده، بریک حال ناایستادن، بدزفانی، نا اندیشیدن، جفاکردن، بی شرمی، بی پرهیزی، زودخشمی وزودپشیمانی، فریفتن، امانت مردمان سبک داشتن، نشاط و مزاح، تیزی، قوت، دوستی پیدا کردن، خوشروئی

آفتاب (شمس)-خرد، معرفت، بزرگواری، کبر، پاکیزگی، حرص بر شهرت و معروف شدن و قوه و غلبه پیدا کردن، نیکنامی جستن، آمیختن با مردمان دوست داشتن، تیزی، زودخشمی، زود پشیمان شدن از خشم، آرامیدن، بردباری

زهره (ناهید)-نیک خویی، خوش منشی، گشاده رویی، طیبت و عشق، شهوت ورزیدن، آرزویها، دوست داشتن سرود و لهو وبازی، سخاوت، آزاد مردی، دل بر هر کس نهادن و شادی نمودن، دلبستگی بر دوستان، پاکیزگی و عجب، متکبری، شادی، تجمل، وداد و خدایی، دین نگاه داشتن، قوت تن، ضعیفی دل، فرزند دوستی، مردو دوست داشتن

عطارد (تیر)-تیزفهمی، فطانت، حلیمی، آهستگی، رحمت، صبر، گشاده رویی، طاعت داشتن، لطیفی، دوربینی، متلونی، ژرف اندرآمدن به کارها، حریصی برلذت ها، رازداری، راز مردمان جستن، رغبت به ریاست ونام وستایش، سخاوت، حق دوستان نگاه داشتن، بدین و طاعت دست زدن، بامکر و فریب و بددلی،بسیار دانی، ترسندگی، آشفتگی و فکرت

قمر (ماه)-سلیم دلی، با مردمان ساختن به طبع ایشان، خوش منش، فراموش کار، بسیار سخن، بددل، آشکارگر راز دوست، وصفتش خوبی و نیکوی و ستودن، گشاده کار با مردمان و عزیز بر ایشان، شادمانه، همت او بیشتر به زنان و حریص بر ایشان، دوستی پیدا کردن، بسیار اندیشه، با خویشتن حدیث کردن نه قوی، خرد

 

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸