دوستی و دشمنی ستارگان چگونه است؟

منجمان اندراین باب اختلاف بسیار دارند. برخی به طبع و اثر ستاره اهمیت دهند. عده ای آتشی را دشمن آبی می دانند و هوائی را دشمن خاکی. وعده ای نیز دوستی و دشمنی را از نهاد خانه ها و شرف هایشان بر گیرند. اگر نگرستن ایشان از دشمنانگی بود خداوند ایشان هم دشمن بوند. هر ستاره ای که خانه او دوازدهم خانه دیگر است دشمن اوست.  البته منجمان سرزمین های ما دوستی و دشمنی ستارگان کمتر به کار می برند. لیکن هندوان به این مساله اهمیت زیادی می دهند.

 

 دوستی و دشمنی ستارگان از نظر ابوالقاسم فلسفی

ستاره-خلاف با کی؟-زیان که را؟-یاری که را؟-یاری خواستن از کی؟

زحل-آفتاب و قمر-مشتری-مریخ-زهره

مشتری-مریخ و عطارد-عطارد-زهره-قمر

مریخ-مشتری و زهره-قمر-شمس-زحل

آفتاب-زحل-زهره---مریخ

زهره-مریخ و عطارد---زحل-مشتری

عطارد-مشتری و زهره-زهره-اعتمادبرحیلت خویش کند-یاری نخواهد و ندهد

قمر-زحل-مریخ-مشتری-زهره

 

 دوستی و دشمنی ستارگان از نظر هندیان

-ستاره - دوستان ایشان-دشمنانشان-میانجیان

زحل-زهره و عطارد-مرخ و شمس و قمر-مشتری

مشتری-مریخ و شمس و قمر-زهره و عطارد-زحل

مریخ-مشتری وشمس وقمر-عطارد-زحل و زهره

آفتاب-مشتری و مریخ و قمر-زحل و زهره-عطارد

زهره-زحل و عطارد-شمس وقمر-مشتری و مریخ

عطارد-شمس و زهره-قمر-زحل و مشتری و مریخ

قمر-شمس و عطارد-هیچ ستاره او را دشمن نیست-زحل و مشتری و مریخ و زهره

  

دوستی ودشمنی ستارگان با توجه به برج مربوطه

آنچه در جدول ۱۳ آمد، آن دوستی و دشمنی است که در اصل دارند. آنگاه به هر وقتی همی گردد. زیرا چون کوکبی اندر برج دهم و یازدهم و دوازدهم و دوم و سوم و چهارم دیگر کوکب افتد؛ اگر دوست بود دوستی او پاکیزه شود. اگر میانجی بود دوست گردد. واگر دشمن بود میانجی شود. مثلاً اگر ستاره زهره در برج عقرب افتد و مریخ در برج حوت، زهره و مریخ که میانجی اند، با یکدیگر دوست گردند.

و چون به باقی خانه ها بود؛ ار دشمن بود دشمنی افزاید. اگر میانجی بود دشمن شود. و اگر دوست بود میانجی شود. مثلاً اگر ستاره زهره در برج عقرب افتد و مریخ در برج حمل، زهره و مریخ که میانجی اند، با یکدیگر دشمن گردند.

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸