دلالت ستارگان  بر گروهان مردمان و پیشه وران

 

زحل-خداوندان ضیاع و قهرمانان و عابدان و خویشتن به عذاب داران و بردگان به رنج و سفلگان و گرانان و گدایان و خصیان و دزدان ومردگان و مرده کشان و آنکه اورا به نیکی یاد نکنند و جادوان و دیوان و غولان.

مشتری-ملکان و وزیران و بزرگان و قاضیان و دانشمندان و زاهدان و بازرگانان و توانگران و آنکه از وی شکر کنند و اورا بستایند.

مریخ-سرهنگان و سپاهیان و سواران و جنگاوران و عاصیان و از جماعت بیرون شدگان.

آفتاب-ملکان و بزرگان و رئیسان و سرهنگان و خداوندان تدبیرهای بزرگ و قاضیان و حکیمان و جماعت های مردمان.

زهره-شریفان و توانگران و زنان ملوک و روسپیان و روسپی بارگان و روسپی زادگان.

عطارد-بازرگانان و دبیران و صاحبدیوانان و صاحبخراجان و بندگان و کشتی گیران.

قمر-ملکان و شریفان و کدبانویان و توانگران یاد کرده به شهرها و آبستنان.

 

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸