در احکام نجوم

وقت آن آمد که نیز سخنانی که میان منجمان رود اندر احکام نجوم بجای آریم. هر چند که اعتقاد ما اندر این ثمره و اندر این صناعت ماننده اعتقاد کمترین مردمان است. وابتدا از آن چیزها کنیم که خاصه بروج ها راست جدا گانه.

طبع و سرشت برج ها چون است.

هر گاه برج هارا به دو سطر نویسی یکی زبر و آنکه از پس اوست زیرتا به آخر ، برج های گرم همه بسطر زبرین افتد و برجهای سرد همه به سطر زیرین افتد. آنگاه هر برج زبرین با زیرینش یا هر دو خشک باشند یاهردو تر، و همچنین تا به آخر.

 

برج های گرم

1.حمل

2.جوزا

3.اسد

4.میزان

5.قوس

6.دلو

خشک وتر

هردو خشک

هردوتر

هردو خشک

هردوتر

هردو خشک

هردوتر

برج های سرد

7.ثور

8.سرطان

9.سنبله

10.عقرب

11.جدی

12.حوت

 

هربرجی به کدام عنصر ماند از عالم و به کدام خلط از اخلاط تن.

هربرجی که گرم وخشک است به آتش منسوب است.(حمل، اسد،قوس) و به گش زرد از خلط های تن.

هربرجی که سرد وخشک است به زمین منسوب است.(ثور، سنبله،جدی) و به گش سیاه از تن.

هربرجی که گرم وتر است به هوا منسوب است.(جوزا، میزان،دلو) و به خون از تن.

هربرجی که سرد وتر است به آب منسوب است.(سرطان، عقرب،حوت) و به بلغم از خلط های تن.

 

نر و ماده کدام است از برج ها.

همه برج های گرم نراست و همه برج های سرد ماده. و ستاره بر طبع برج شود هرکجا باشد، تا گاه کوکبی یابی نر و بر مادگی دلالت کند از جهت بودنش در برج ماده. از نظر هندوان همه برج های نر نحس اند و همه مادگان سعد.

روزی و شبی کدامند.

برج های نر همه روزی اند و مادگان همه شبی. و ستارگان روزی ببرج روزی قوی باشند و شبی اندر برج شبی قوی گردد.

برج های اندام بریده کدامند.

حمل و ثور و اسد وحوت اندام بریده اند.

برج های راست ایستاده کدامند.

حمل و میزان وقوس منتصب اند بر پای.

 

برج های مردم و جز مردم کدامند.

آن برج ها که صورت مردم است یکی جوزا ودوم سنبله و میزان و نیمه نخستین از قوس و دلو.

و اما برج های چهار پای حمل و ثور و اسد و نیمه پسین از قوسند.

 

آوازدهنده و بی آوازکدامند.

جوزا و سنبله و میزان بلند آوازند. وحمل و ثور و اسد نیم آوازند. جدی و دلو سست آوازند. و سرطان وعقرب و حوت بی آوازند. و این آنگاه به کارآید که ستاره سخنگوی اندر این برج ها باشد.

 

دلالت برج ها بر فرزندان وزادن چون است.

برج های آبی که سرطان وعقرب و حوت بود و نیمه پسین از جدی زه کننده اند و بسیار بچه.

و حمل و ثور ومیزان و قوس و دلو اندک فرزندند.

اول ثور و اسد و سنبله و اول جدی عقیمند بی بچه.

خاصیت دو بچگی به یکی شکم اندر جوزا راست و قوس و سنبله و حوت.

 

دلالت برج ها بر نکاح چون است.

حمل و ثور و اسد و جدی حریصند بر جماع. و اندر میزان و قوس هم ازآن چیزکی هست. اندر کار زنان ثور و اسد و عقرب ودلو دلیل بر پوشیدگی و پرهیزکاری کنند. و حمل و سرطان و میزان وجدی دلیلند بر تباهی کار زنان و ناخوب کاری ایشان. و جوزا و سنبله و قوس و حوت دلیلند بر میانه کاریشان. و سنبله از این چهار بهتراست.

برج های تاریک و با انده کدامند.

اسد و عقرب و جدی اند. و به هر یکی از میزان و سنبله اندک مایه از تاریکی هست.

 

 

دلالت برج ها برسوهای جهان چگونه است.

سرطان بر میانه شمال دلیل است. حوت شمال شرق. عقرب شمال غرب.

حمل بر میانه مشرق دلیل است. اسد شمال شرق. قوس جنوب شرق.

ثور بر میانه جنوب دلیل است. سنبله جنوب شرق. جدی جنوب غرب.

 

جوزا بر میانه مغرب دلیل است. دلو شمال غرب.میزان جنوب غرب.

بر بادها چگونه دلالت دارند.

 

هر بادی که آمدن او از آنسو بود که مر برجی را است آن باد بدان برج منسوب باشد.

پس باد صبا مر حمل را. باد دبور مر جوزا را . باد جنوب مر سرطان را . و باد شمال مر سرطان را.

 

     

 


 

دلالت برج ها براندام های مردم چگونه است.

1.       حمل بر سر و روی  دلالت دارد.

2.       ثور بر گردن ومهره های حلقوم دلالت دارد.

3.       جوزا بر دو کتف و دو دست دلالت دارد.

4.       سرطان بر دوپستان ودوپهلو و معده وشش  دلالت دارد.

5.       اسد بر دل  دلالت دارد.

6.       سنبله بر اشکم وآنچه در اوست  دلالت دارد.

7.       میزان بر پشت و دو سرون  دلالت دارد.

8.       عقرب بر فرج وآنچه میان دوپای است دلالت دارد. 

9.       قوس بر دو ران  دلالت دارد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢۸