( MBTI ) چیست؟

MYERS - BRIGGS TYPE INDICATOR
مفهوم تیپ شخصیتی توسط کارلیونگ و دو زن روان‌پزشک آمریکایی کاترین بریگز و دخترش ایزابل بریگز میرز برایاولین بار مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی و تحقیقات مفصل کاترین میرز ودخترش تیپ شخصیتی تمام افراد را در شانزده تیپ ( ESTP - ESFP - ISTP - ISFP - ESTJ - ESFJ - ISTJ - ISFJ - ENTJ - ENTP - INTJ - INTP - ENFP - ENFJ - INFP - INFJ ) دسته بندی کردند و آزمون تیپ شخصی را که امروزه به آزمون میرز-بیگرز موسوم است،تدارک دیدند. این تست مفصلی است که تیپ‌های شخصیتی را اندازه گیری می کند. با توجهبه نظریه کاترین میرز تمامی مردم در یکی از این شانزده تیپ قرار می گیرند. این بدانمعنا نیست که انسان ها منحصر به فرد نمی باشند.
تمام تیپ های شخصیتی به یکاندازه ارزشمند هستند. هیچ تیپ شخصیتی بهتر یا بدتر نیست،تیپ شخصیتی افراد بیانگرمیزان هوش افراد نیست و نمی توان از روی آن موفقیت اشخاص را پیش بینی کرد. اماروانشناسان با توجه به تیپ شخصیتی اشخاص، می‌فهمندکه چه عواملی به آنها انگیزه میدهد و در شرایط گوناگون چه رفتاری بروز می دهند. گفتنی است که در برخی از کشورها ازآزمون MBTI در مصاحبه استخدام استفاده می‌شود
.