فکر می کنید خصوصیات شما به اسم تان ربطی دارد؟
افرادی که هم اسم شماهستند را می شناسید؟
خصوصیات انها چقدر شبیه شما هست؟

این سوالها راپرسیدم تا برایتان بگویم که : پیشینیان که دانسته‌هایشان براساس خرد و حکمت باستان
بود، دریافته بودند که حروف و اعداد اسرار و رموز پنهان و تاثیرات خاصی دارند. در آغاز و در بسیاری از و
فرهنگها و مذاهب، نامها به عنوان ابزاری جهت رشد وبستری برای تکامل شخصیتها بوده‌اند. مطمئناً
نامها همواره مفاهیم ساده و روانیجهت برقراری ارتباط و مشخص شدن هویت شخص هستند، با
اینحال مردمان قدیم در گذشتهبه خوبی فهمیده بودند که هر اسمی فرکانس انرژی خاصی را با خود حمل
می‌کند که برزندگی حامل اسم بسیار تأثیرگذار است.
این تأثیرگذاری را بسیاری از تمدنها و مللدر نقاط مختلف کرة زمین دریافته و مورد استفاده قرار داده‌اند.
به عنوان مثالبومیان امریکا سنت جالی داشته‌اند، کسانی که یک مقطع از زندگی را تمام کرده و واردفاز
مهم دیگری از زندگی می‌شده‌اند، نام خود را عوض می‌کردند. در برخی قبایلسرخپوستی نیز بعضی
افراد دو نام داشتند، یکی از آنها هرگز به صورت عمومی آشکارنمی‌شده، علت اصلی هم قدرت موجود در
آن بوده که می‌توانسته به شخص دیگری منتقلشود. در قرن هفدهم هم اروپائیان با استفاده از آناگرام،
روش به هم ریختن حروفیک کلمه و ساخت کلمات جدید از روی آن، به این نتیجه رسیده‌اند که با به
همریختن نام اشخاص می‌توان به کلمه‌ی برای بررسی شخصیت فرد دست یافت. مثلاً پت مستعدو
باهوش است. گرتا بزرگ است و دورا هم مانند جاده همیشه در سفراست.

برخی از اسکیموها وقتی پیر می‌شوند برای خود اسم جدیدی انتخاب می‌کنند،و امیدوارند که با اسم جدید
نیرو و توان تازه‌ای به آنها داده شود.در اندونزینیز پس از تحمل یک دروه رنج و ناراحتی شدید و
طولانی یا بیماری سخت اسم خود راعوض می‌کنند، آنها معتقدند که با این کار شیطان را برای پیدا کردن
مجددشان گیجمی‌کنند و این آشفتگی باعث می‌شود که اندوه و حزن دیگر آنها را پیدا نکند.
درمذاهب گوناگون و کتب مقدس نیز مثالهایی در این زمینه وجود دارد. در انجیل شخصیتهایبسیاری
هستند که با تغییر مکان و موقعیت از محلی به محل دیگر یا پایان یافتن یکدوره رنج ومحنت نامشان
تغییر کرده است(مسیح، می‌دید که شعمون نبی اعتماد به نفسزیادی ندارد، نام اور ا به پیتر تغییر داد)
سارایی در سن 90 سالگی، پس از تحملسالها نازایی، نام خود را به ساره تغییر داد. در سنت یهودیان،
تا به امروز هموقتی کسی از بیماری طولانی رنج می‌برد، نامی برای او انتخاب می‌شود به این امیداست
که فرکانس انرژی نام جدید او را برای زندگی تازه و سرشار از سلامتی کمککند.
به هر حال چه این اعتقادات وسنتها به طور کامل درست و واقعی باشند و چه درطول سالیان بسیار
دستخوش تغییر یا آمیخته به خرافه شده باشند، وجود این عقایدمشترک در بین ادیان و ملل گوناگون،
نشان دهندة این است که اقوام گذشته خوبی ازقدرت کلمات و تأثیر نام روی سرنوشت، شخصیت و
حتی وضعیت فیزیکی افراد آگاهبوده‌آند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٠