تمرین و اقدام عملی برای افزایش حوزه سر و حاکمیت و رهبری و مدیریت در حوزه کار١. در هر حوزه ای خود را صاحب قدرت دانسته
و از ذهن و عقلتان کار گرفته و دستخوش غرایز و عواطف و احساستان نشده  تا از این
ناحیه ضربه نبینید.


٢. اراده و قدرت تصمیم گیری بسیار زیاد
داشته و همواره  زمانی که اراده ای برای انجام کاری می کنید با راحتی به آن فائق
آمده  و در تصمیماتتان همه جوانب و جهان شمول بودن آن را در نظر گرفته تا در راه
انجام دادن آن با خلل و اشکالی مواجه نگردید.


٣. همواره در حوزه سر خود بوده و در مورد
همه چیز منطقی فکر کرده و بررسی نموده و تصمیم گیری نموده و تعجب کنید از اینکه
چطور بعضی افراد از روی دلشان و یا از ناخودآگاهشان مبادرت به انجام کاری در این
دنیا ی مادی می کنند.


۴. آدمهایی که تحت تاثیر غرایز و عواطف و
احساساتشان هستند بسیار آسیب پذیر و ضعیف بوده و پر از نقاط ضعف هستند، بسیار آسیب
پذیر و ضعیف بوده و پر از نقاط ضعف هستند و بدانید که هیچگاه در هیچ موردی نمی توان
روی آنها برای موفقیت در کاری حساب کرد.


۵. همیشه در محیط پیرامون خود اشراف کامل
داشته و کوچکترین تغییرات و اتفاقات  را مانیتور کرده و در عین اینکه کسی حتی فکرش
را نمی تواند بکند از جزئیات همه وقایع اطرافتان باخبر
باشید.


۶. آنگونه باشید که آدم های اطرافتان
همواره از وجود شما بهره مند و مستفیذ گردند و در هر حوزه ای که قرار دارید و زندگی
می کنید و کار می کنید، در عین اینکه خودتان را زندگی می کنید، بدون اینکه خود سعی
و تلاشی در این زمینه بکنید منافع زیادی نصیب دیگران نیز
گردد.


٧. منشا و منبع خیر و برکت و راهها و
مسیرهای ایجاد توسعه و انجام این گونه امور را در اختیار داشته و هر زمان که صلاح
دانسته با دهندگی های بدون توقع و بی دریغ خود، دیگران را از این مواهب بهره مند
سازید.


٨.دیدگاهتان نسبت به حوزه و محیط اطرافتان
را بسیار بالا قرار داده و کل محیط پیرامونتان را با در نظر گرفتن کوچکترین و حتی
جزئی ترین جزئیات همواره تحت نظر داشته و بسیار وسیع تر و دور تر از سایرین بر محیط
پیرامون خود اشراف داشته باشید.


٩.خود را بسیار قدرتمند و توانا و قادر
بدانید و البته قبول داشته باشید که دست بالای دست بسیار است و همواره توانایی ها و
قدرت و امکانات دیگران و یا با رعایت سلسله مراتب دیگرانی که بر شما حاکمیت دارند
را پذیرا باشید و به آنها گردن بنهید.


١٠. اگر در حوزه اطرافتان ومحدوده و محل
ومقر حاکمیتتان کسی مرتکب خطایی گردد که این خطا در راستای ضربه زدن و لطمه زدن به
حاکمیت و حوزه امن تحت مسئولیتتان باشد، به سرعت او را حذف نموده و کل مجموعه را از
خطر رهایی ببخشید...............هنگامی که سایرین از شما نظر می خواهند، با استفاده از تجربه و عمق دید و وسعت
نظر، نظرات صائب و خیرخواهانه و بدون غرض و مرض خود را اعلام
کنید.


١٢.از نظر عاطفی هیچ گونه ارتباطی با
دیگران برقرار نکنید و آنگونه باشید که هیچ کس به هیچ نوع و طریقی نتواند خود را به
شما مربوط بداند و یا حتی فکر این رابکند که روزی بتواند از این نظر به شما نزدیک
شود.


١٣.در مواقعی که نیاز به حذف و یا رد
کردن یک خطر احتمالی برای محدوده تحت امنیت شما می باشد انتخاب اصلحتان این باشد که
قدرت تصمیم گیری و تفکر و فرصت کار را از شخص بگیرم و در طرفه العینی این کار را
انجام دهید، به سرعت دقیق و موثر و به جا.


 

١۴. آدمهایی را که مدام در
ناخودآگاهشان به سر می برند و در عالم هپروت هستند و مدام توهم های گوناگون و
متفاوتی را تجربه می کنند را به هیچ وجه انشانهای کارآمد و موفقی ندانسته و خوئتان
نیز به هیچ وجه وقت خود را برای این کارها تلف نکنید.


١۵. با استفاده از حوزه سر و از طریق
منطق و تفکرات و استدلالات منطقی، وضعیت اقتصادی و شرایط مربوطه خود را حتی تا
آینده دور پیش بینی کنید و وضعیت موجود را نیز بررسی کرده و بهترین و به صلاح ترین
انتخابها را اختیار نمائید.


١۶. در راه رسیدن به اهدافتان در زندگی
تان از همه امکانات و ابزارهای وجودتان استفاده کرده و با برنامه ریزی و زمان بندی
مناسب به اهدافتان برسید.


١٧. هنگامی که در طی طریق شما به سمت
هدفتان، اطرافیانتان تغییر وضعیت و موقعیت و رفتار می دهند و یا شما را ترک کرده و
تنها بگذارند، شما مصصم تر و با قدرت و انگیزه بیشتر سهم خود را برداشته و انجام
دهید و به هدفتان برسید.


١٨. همواره در طی موفقیتهایتان و رسیدن
به اهدافی که در سر دارید،‌ به فکر اطرافیانتان نیز بوده و در هر مرحله که پیش می
روید سعی نمائید که دیگران را نیز در پشت سر خود قرار داده و تقویت نمائید، خصوصا
در مورد خانواده و اشخاصی که در مسیر موفقیتهایتان با شما همراه بوده
اند.


١٩. در ارتباطاتتان با دیگران در حوزه
اطرافتان بدون توجه به سن تان همواره با هر کسی با هر سنی بهترین ارتباط را برای
رسیدن به اهدافتان و طی طریق و حتی پشت سر گذاشتن موانع موجود در راه بهره گیری
نمایید.


٢٠. به تقدیر و سرنوشت و نقش زمان در
زندگیتان اعتقاد و ایمان داشته باشید اما در نظر داشته باشید که همه اینها را شما،
خودتان به دست خود و به اختیار خودتان تدارک ببینید و از پیش برای خودتان بفرستید
نه اینکه اجبارا بر شما تحمیل گردیده و متحمل آنها شوید.


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۱۱