کسانی که به پشت می خوابندودستهای
خودرابه موازات سرروی بالش قرارمی دهند، بیشتر شنوندگان خوبی هستندکه به سادگی
دوستانی برای خوددست وپامی کنندامامعمولاً موردتوجه قرارنمی گیرندوترجیح می دهندکه
افراددیگرشمع محفل شوند!

کسانی که به روی
شکم می خوابندودستان خودرابه موازات سرخودروی بالش قرارمی دهند شخصیت تندخویی
دارندومعمولاًبرون گراهستند.هرچندحس اعتمادبه نفس آنها، شخصیت عصبی شان راپنهان می
کندواین گونه افرادمعمولاًدرمقابل انتقادهای شخصی،بد واکنش نشان می دهند.

 

افرادی که به پشت
می خوابندوبازوان خودرادرموازات بدن درازمی کنندافرادی آرام وجسور وخوددارهستندکه
استانداردهای شدیدی رابرای خودوضع می کنندوبسیار مقرراتی هستند.

 

افرادی که برروی
شانه چپ می خوابندودست وپاهای خودراموازی بابدن کشیده شده قرارمی دهند بسیارآرام
واجتماعی هستند.

 

همچنین اشخاصی که
روی شانه چپ می خوابندوبازوهای خودرابابدنشان درحالتی زاویه دار قرارمی
دهند،دچاربدبینی وظن وتردیدهستند.

 

شماجزوکدام دسته هستید؟شایدپیش خودتان فکرکنیدکه ازوقتی که
به رختخواب می روید، تا صبح هزاران باراین وروآن ورمی شویدوصبح بافاصله ای
درحدود12مترآن طرفتراز رختخوابتان ازخواب بلندمی شوید.امامنظوراین پروفسوراین
نیست.اومی گویدهرآدمی بیشتر به یک طرف عادت داردکه بخوابدووقتی آماده خواب می
شودترجیح  می دهدبه همان طرف
بخوابد.حالاتاصبح دیگرمعلوم نیست چندین بارجابه جامی
شود!

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۸