برای به دست آوردن عدد تقدیر ، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی
جمع کنیم تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسیم.

 

 مثلاً اگر عدد سرنوشت کسی 4 و عدد علامت خورشیدی او 9 باشد، آنگاه داریم :
 4 = 3+1 = 13 = 9+4 یعنی عدد تقدیر او 4 است 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٠