تست شخصیت شناسی
این تست فقط 3 پرسش دارد و جوابها شما را شگفت زده خواهند کرد.
جواب ها را نخوانید زیرا مغز مانند چتر نجات عملمیکند، وقتی که باز است بهتر کار میکند.
اگر به جواب ها نگاه کنید نتیجه درستینخواهید گرفت.
یک قلم و کاغذ بردارید و به سوالها پاسخ دهید.
این یک تستصادقانه است که اطلاعات زیادی از خودتان به شما می دهد.
حالا شروع کنید.....!!!


1- نام های این حیوانات را به ترتیب علاقه خود قراردهید:

گاو
ببر
گوسفند
اسب
خوک


2- یک کلمه برای توصیف اسامی زیر بنویسید:

سگ

گربه
موشصحرایی
قهوه
دریا


3- به کسانی فکر کنید (کسانی که شما را بشناسند و برای شما مهم باشند) و آن ها را به رنگ های زیر ربط دهید ( افراد تکراری نباشند. برای هر رنگ، نام یک فرد).

زرد
نارنجی
قرمز
سفید
سبز


توجه: جواب های شما باید دقیقاً همانی باشند که مطلوبشماست.


حالا تعابیر و تفاسیر جواب هایتان رابخوانید.


1-

گاو یعنی "کار."
ببر یعنی "غرور و فخر."
گوسفند یعنی "عشق."
اسب یعنی "خانواده."
خوک یعنی "پول."


2-

توصیف شما از سگ،"شخصیت شماست."
توصیف شما از گربه، "شخصیت شریک زندگی تان است."
توصیف شما ازموش صحرایی، "شخصیت دشمن شماست."
توصیف شما از قهوه، "تعبیر شما از رابطهزناشویی است."
توصیف شما از دریا، "زندگی خود شماست."


3-

زرد : "کسیکه هیچ وقت فراموشش نخواهید کرد."
نارنجی : "کسی که به نظر شما دوست واقعیتاناست."
قرمز : "کسی که شما به او عشق می ورزید."
سفید : "جفت روح شما."
سبز: "کسی که تا آخر عمرتان او را به خاطر خواهید داشت

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٢