به این تست شک نکنید. این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بینروانشناسان در جریان است. پاسخهایش هم اصلاً کار دشوارى نیست. کافى استکمى به خودتان رجوع کنید. یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد که بتوانیدامتیازهایى که گرفته اید را جمع بزنید. حاضرید؟ پس شروع کنید:

1) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟الف _ صبح،ب- عصر و غروب،ج _ شب۲) معمولاً چگونه راه مى روید؟الف _ نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند،ب- نسبتاً سریع، با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم،ج _ آهسته تر، با سرى صاف روبرو،د _ آهسته و سربه زیر، ه- - خیلى آهسته۳) وقتى با دیگران صحبت مى کنید؛الف _ مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید،ب- دستها را در هم قلاب مى کنید،ج _ یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید،د _ دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنید،و ه-_ با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مىکنید۴) وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟الف _ زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم،ب- چهارزانو،ج _ پاى صاف و دراز به بیرون،د _ یک پا زیر دیگرى خم۵) وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟الف _ خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده،ب _ خنده، اما نه بلند،ج _ با پوزخند کوچک،د _ لبخند بزرگ،ه_ لبخند کوچک۶) وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛الف _ با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شویدب _ با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردیدج _ در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید۷) سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛الف _ از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنیدب _ بسختى ناراحت مى شویدج _ حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود۸) کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟الف- قرمز یا نارنجىب- سیاهج- زرد یا آبى کمرنگد- سبزه- آبى تیره یا ارغوانىو- سفیدز- قهوه اى، خاکسترى، بنفش۹) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟الف- به پشتب- روى شکم (دمر) ج- به پهلو و کمى خم و دایره اىد- سر بر روى یک دسته- سر زیر پتو یا ملافه... ۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید که: الف- از جایى مى افتید. ب- مشغول جنگ و دعوا هستید. ج- به دنبال کسى یا چیزى هستید. د- پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید. ه- اصلاً خواب نمى بینید. و- معمولاً خواب هاى خوش مى بینیدامتیازات سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز) سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز) سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز) سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز) سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز) سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز) سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز) سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز) سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز) سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز) خب، امتیازهایتان را جمع زدید. عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقایسه کنید و شخصیت خودتان را بشناسید. نتیجه گیرى
* اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداًمراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایتسلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى کنند و به ظاهر مى گویند«کاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند ونسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند.

* اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند،بدون فکر عمل مى کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفتهمى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهلمخاطره مى دانند. کسى که همه چیز را تجربه و امتحان مى کند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بسترهیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.

* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران شمارا بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادرهستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزومبهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.

* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شماباهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگربا کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچهسخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.

* از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز : در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بىنهایت ملاحظه کار به نظر مى رسید. زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشد و بدون فکر وبراساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس تصمیم مىگیرید.

* و اگر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شکاکو دودل مى دانند شخصى که همیشه سایرین به عوض او فکر مى کنند، برایش تصمیممى گیرند و از او مراقبت مى کنند. کسى که اصلاً تمایل به درگیرشدن درکارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندار

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٥