شیوه نمره گذاری و تفسیر آزمون M.M.P.I :

پس از ارائه آزمون و پاسخدهی آزمودنی به سئوالات بر دو مبنای «بلی» و«خیر» شروع به نمره گذاری بر اساس «کلید آزمون» خواهیم نمود.

سپس بر اساس کد های آزمون، نیمرخ روانی شخص را رسم نموده وبر اساس نحوه توزیع نمرات در آیتم های روانی خاص به تفسیر بالینی نمرات حاصله می پردازیم.

کلید نمره گذاری MMPI : جهت صرفه جویی در زمان و نیز انسجام اطلاعات مربوط به نمره گذاری و تفسیر کلیه اطلاعات در جدول شماره 2 گرد آوری شده است.

جدول شماره 2 روش تفسیر آزمون (MMPI) : جدول زیر برداشتی آزاد از منابع معتبر بالینی است که تمام مراحل سازماندهی و ساخت آن دردفتر مشاوره صورت گرفته است.

مقیاسهای بالینی

پاسخ بلی به آیتمهای زیر نمره می گیرد

پاسخ خیر به آیتمهای زیر نمره می گیرد.

نمرات بالا (70T>)

نمرات متوسط (50>T >70)

تفسیر

نمرات پائین (30>T > 70)

تفسیر

HS

9-18-32-44

1-2-6-36-37-45-46-55-62-63

مشکلات روانی را از کانال جسمانی نشان می دهد، نق زن خود محور، منفعل پرخاشگر، نابالغ، هوش متوسط، یک دنده، خود شیفته، از علائم جسمانی برای سؤاستفاده از دیگران بهره می گیرد، افسرده واکنشی، افسرده ملانکولی

فردی آگاه است، خلاق، مسئول، هوشیار و توانمند.

D

4-9-13-17-18-22

25-36-44

1-3-6-11-28-37-40-42-60-61-65

کمبود انرژی روانی، دوری گزین، کم حرف، بدبین، احساس حقارت، دارای افکار خود کشی، احساس درماندگی کرده به انتقاد حساس است، ناامید، ترسو و اشکال در تمرکز است.

عدم وجود افسردگی، خوشبین، فعال، دارای آرامش، نمره بسیار پائین بیانگر انکار افسردگی است.

HY

9-18-44-57

1-2-3-1-23-26-28-29-31-33-35-37-40-41-43-45-46-49-55-56-62

از مکانیسم سرکوبی و انکار استفاده می کند، دارای بینش ضعیف، پرتوقع، روابط سطحی و ناپخته، ساده لوح، خود محور، فقدان رضایت، دراماتیک از مکانیسم جسمانی گردن استفاده می کند جهت جلب محبت.

فردی است باریک بین، کناره گیر، مقرراتی، خود کنترل کننده

Pd

7-10-13-14-15-16-27-32-53-58-71

28-3-34-35-41-43-49-65

نمره بالا: ناتوانی در بیان خشم، رفتارهای تکانه ای، عدم تبعیت از قانون، کارهای ضد اجتماعی، روابط سطحی فاقد وفاداری و صداقت، دارای خشم نامشخص به خانواده، نژاد پرست و تندخو.

نمره متوسط : ماجراجو، معاشرتی پر جرأت، صریح، مدیر، دارای اعتماد به نفس.

خشک، مقرراتی، دارای مشکل در ابراز وجود، متواضع، بشاش، خود انتقادگر، خود کنترل، همنوا با اجتماع.

Pa

5-8-10-13-30-39-63-66-68

28-29-31-63-67

نمره بالا : از فرافکنی استفاده می کند، بدگمان، کینه توز، خشمگین، وسواس فکری، خشک، مظنون، احتمالاً سیکوز است، رفتار اطرافیان را سوء تفسیر می کند.

نمره متوسط : جدی، متخاصم، فاقد خود اعتمادی، با هوش، احساساتی، بخشنده، از مکانیسم روشنفکرمأبانه استفاده می کند.

امیدوار، دارای دامنه کوتاهی از علایق و اگر نمره بسیار پایین باشد احتمال پوشاندن یک مشکل پارانوئیدی است.

Ma

29-34-38-4-7-8-39-5-57-60

42

فردی اجتماعی، دست و دل باز، احتمال مصرف الکل، دارای ابراز وجود، ماجراجو، شتابزده و سرشار از انرژی.

نمره بسیار بالا : فقدان تمرکز کنترل و دارای افکار بزرگ منشی.

افسردگی، بی تفاوتی، فقدان انگیزه و اعتمادبه نفس، بدبینی و توجه به پایین به امور.

Pt

5-8-13-17-2325-27-36-44-51-57-66-68

2-3-42

بیمناک، نگران، کمال گرا، دارای تنش، ترسهای خرافی، باانضباط، از دلیل تراشی استفاده می کند، بیمناک، اشکال در تمرکز، خویشتن نگر، سازمان یافته، مضطرب، خودانتقاد نگر، دارای احساس گناه

فردی آرام، گرم، مطمئن، مستقل، متین، دارای احساس ایمنی، هوشیار.

Sc

5-7-8-10-14-15-16-17-21-30-38-39-48-57-66

3-23-46-63

فردراست منزوی، دیگران او را عجیب می دانند، مرموز، مهارتهای اجتماعی ضعیف واحتمالاً سیوکوتیک

متعادل بودن، فدان اضطراب، فرایند تفکر بهنجار

مقیاس اعتباری

پاسخ بلی

پاسخ خیر

نمرات بالا (50 T> < 70)

نمرات پایین (30>T > 70)

L

ـــــــــــ

5-11-24-47-52

آزمودنی خواسته خود را خوب جلوه دهد، دارای بهره هوشی پائین است، احتمالاً پارانوئید است.

فردی است صریح، عیبهای خود را می پذیرد، آرام است و اعتماد به نفس دارد.

F

9-12-15-19-30-38-48-50-58-59-64-71

20-24-61

آزمودنی متوجه دستور العمل نشده است، نخواسته همکاری کند، خواسته تمارض کند و خود را بیمار جلوه دهد، شخص واقعاًبیمار است.

شخص بهنجار است و ادراکش مانند دیگر افراد است

F پایین نشانگر انکار بیماری است.

K

ــــــــــ

11-23-31-33-34-36-40-41-43-51-56-70-61-65-67-69

کوشش برای با کفایت بودن، تعاملات اجتماعی کم مقاومت، عدم انعطاف پذیری، پیش آگاهی، ضعیف نسبت به روان درمانی

عدم تمایل به دریافت کمک، ego قوی اعتماد به نفس.

 

 

پس از محاسبه نمرات خام با توجه به نورم موجود در نمودار MMPI مقدار درصد آنها را به صورت جداگانه مشخص و کدبندی می کنیم، برخی کدها عبارتند از :

** (99 به بالاتر) * (99-90) // (89-80) َ(79-70)- (69-60) / (59-50)

: (49-40) # (39-30)

نمرات کمتر از 30 به علت پائین تر بودن از سطح نابهنجار علامت ندارند.

ابتدا نیمرخ بالینی را با توجه به مقیاسهای حاصل از نمرات خام به ترتیب نزولی مرتب می کنیم و سپس مقیاسهای اعتباری را نیز می نویسیم و کدگذاری می کنیم. مثال :

L/FK/ #8 : 9 / 7 - 6 5 4 َ1 2 ً 3

چند اصل کلی را جهت تفسیر باید در نظر گرفت : (تفسیر کلی)

در مقیاس بالینی اگر مقایسه سمت چپ بالا و مقیاس های سمت راست پائین باشند (بطور کلی) و به احتمال زیاد آزمودنی ها نوروز است.

اگر مقیاسهای سمت راست بالا و سمت چپ پائین باشد احتمالاً سایکوز است.

اگر پراکندگی در مجموعه زیگزاگی باشد احتمالاً آزمودنی دارای اختلال شخصیت است.

نوع دوم تفسیر : (تفسیر از طریق الگوها)

اکنون فرآیند تفسیر به سوی استفاده از الگوها تغییر جهت داده است. مثلاً اغلب تصور می شود که روانپریشیها الگویی متمایز را به نمایش می گذارند. (مقیاسها D، Pd، Pa، Sc) در بالاترین حد خود هستند. افراد روان رنجور در مقیاسهای Hs، D، ptchy نمرات بالا دارند.

بیماران دارای اختلال شخصیت یا بزهکاری غالباً در مقیاسهای pd،Sc،Ma نمرات بالا دارند.

تفسیر از طریق محتوی :

در این شیوه تفسیری بر تمامیت محتوای آزمون تأیید می گردد و بر اساس بیشترین نمرات در مقیاسها با توجه به موارد زیر می توان به تغییر وضعیت آزمودنی پرداخت.

کدهای تفسیری:

21 , 12 (هایپو کندریا بالاتر از افسردگی یا افسردگی بالاتر از هایپو کندریا) فردی با چنین کدی (بالای 70) دارای چنین خصوصیاتی است : فردی است با شکایت جسمانی چون درد، خستگی، تنش جسمانی، اضطراب و تحریک پذیری، افسردگی را تجربه می کند، از مکانیسم سرکوب و جسمانی کردن استفاده می کند، با بدن و جسمش اشتغال ذهنی دارد و از این علائم جسمانی برای سوءاستفاده از دیگران سود می برد. این کد در مردان مسن بیشتر مشاهده می شود. عمده ترین تشخیص در این کد هایپو کندریاست یا بیمارانی با درد مزمن.

اگر همراه این کد مقیاس (8) یا (F) نیز بالا باشد تشخیص اسکیزو فرن همراه با هذیانهای جسمانی گذاشته می شوذ. اگر همراه این کد (4) یا (6) یا هر دو بالا باشد نشان دهنده ی اختلال شخصیت است به خصوص اختلال شخصیت منفعل پرخاشگر که افسردگی را هم تجربه می کند.

31, 13 به این کد V تبدیلی نیز می گویند (3,1 بالاتر از 70) و تبدیل فشارهای روانی به علائم جسمانی دیده می شود. این کد در زنان جوان بیشتر دیده می شود. این افراد تعارضات روانی را تبدیل به مشکلات جسمانی می کنند. علائمی چون تهوع، بی اشتهایی روانی یا پر اشتهایی روانی، سرگیجه، بی حسی، ضعف و خستگی نشان می دهند نیاز شدیدی به توجه و پذیرش اجتماعی دارند. از علائم خود برای کنترل دیگران استفاده می کنند. روابط بین فردی ایشان سطحی همراه با سرکوب خصومت است، رفتارهایشان نمایش گونه، خصوصیاتی چون ناپختگی، خود محوری و خودخواهی دیده می شود. نسبت به مشکلات خویش بینش ندارند. از انکار و فرافکنی استفاده می کنند. عمده ترین تشخیص اختلال تبدیلی است که در طبقه بندیهای جدیدی اختلال جسمانی شکل و اختلال هایپو کندریا،‌ اختلال شخصیت هیستریک و اختلال خلقی همچون افسردگی یا دیستایمی.41,14 (هایپو کندریا و جامعه ستیزی بالاتر از 70) : این فرد تعاملات بین فردی اش بیش از حد توأم با سوء استفاده است. قادر به کنترل تکانه هایش است اما این کار را با سختی، بدبینی و با بی میلی نسبت به قانون و مقررات انجام می دهد. خود محور ، طالب توجه و توجه مداومی به جسم و شکایات جسمانی دارد. سابقه سوء مصرف الکل و مواد دارد. ارتباطات شغلی و شخصی ضعیف دارد، نسبت به درمان مقاوم است، عمده ترین تشخیص هایپو کندریا و اختلال شخصیت، به خصوص شخصیت ضد اجتماعی دارد.

18,81 (اسکیزوفرن با هذیانهای اجتماعی) طیف وسیعی از شکایات مبهم و غیر عادی که عمدتاً جسمانی است، گم گشتگی (عدم جهت یابی) اشکال در تمرکز، توانایی ضعیف در برخورد با استرسور و در چنین موقیتهایی اضطراب بیش از حد، روابط بین فردی ضعیف که توأم با فاصله و احساس بیگانگی است،‌ابراز احساسات به شکل نامناسب، دردناک و متخاصم. دیگران چنین فردی را فردی غیر عادی و عجیب و غریب توصیف می کنند. نسبت به دیگران بی اعتماد، سطح بینش ضعیف، عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن است، به خصوص اگر (F) بالا باشد. اگر (F) در دامنه بهنجار باشد یا پایین باشد محتمل ترین تشخیص هایپو کندریا است. اگر همراه با این کد (7) نیز بالا باشد محتمل ترین تشخیص اضطراب است.

91,19 (هایپو کندریا با هایپومانیا بالا) چنین کدی نادر است، این فرد شکایات وسیع بدنی دارد و در عین حال سعی در مخفی نگاه داشتن این مشکلات و انرژی زیادی را برای این مسأله صرف می کند. فردی است برون گرا، پرحرف، تنیده و بی قرار، یک آشوب ذهنی را تجربه می کند، اهداف خود را به طور ضعیف تعریف کرده و معمولاً این اهداف غیر قابل دسترس هستند. شکایات جسمانی او پایه ی عضوی ندارد و احتمالاً این شکایات و رفتارهای بیش از حد او (مانیک گونه) برای یک افسردگی قریب الوقوع است. بی میل به پذیرش تفسیر روانشناختی برای مشکلات خود است، عمده ترین تشخیص هایپو کندریاو مانیک است. اگر همراه این کد (4) و (6) نیز بالا باشد اختلال شخصیت منفعل پرخاشگر.

32,23 (افسردگی و هیستریک) فردی است فاقد انرژی، ضعیف، بی احساس، بی میل، افسرده و مضطرب. در مسائل روزمره احساس بی کفایتی می کند. دیگران او را فردی منفعل، مطیع و وابسته و طالب مهر یا محبت توصیف می کنند. سطح بینش ضعیف،‌روابط بین فردی سطحی، ناپخته، کودکانه، و از لحاظ اجتماعی بی کفایت. مردانی با این کد افرادی ناپخته و وابسته، در عین حال جاه طلب، رقابت جو و ساعی هستند. و زنانی با این کد بیشتر ضعیف، بی احساس، دارای سطوح معناداری از افسردگی،‌دارای مشکلات زناشویی و طالب درمان نیستند. عمده ترین تشخیص اختلال عاطفی است اگر همراه این کد (F) و یا (8) نیز بالا باشد افسردگی با یک چهره ی سایکوتیک دیده می شود.

42,24 (افسردگی ضد اجتماعی بالا) چنین فردی گرایشات ضد اجتماعی و اشکال در کنترل تکانه هایش دارد. در عین حال پس از نشان دان رفتارهای ضداجتماعی احساس گناه و پشیمانی می کند. چنین فردی برای طرح ریزی آینده ناتوان است. افسردگی را تجربه می کند و در مورد چنین فردی می توان گفت یک شخصیت ضد اجتماعی که گیر افتاده. سابقه مصرف الکل و سوء مصرف دارو معمولاً با انگیزه خود درمانی افسردگی شان. روابط بین فردی ضعیف، مشکلات متعدد خانوادگی و شغلی، استخدامهای متعدد و پراکنده، وجود مشکلاتی در ارتباط با قانون و هنجارهای اجتماعی. چنین فردی به شکستهایش با بدبینی و خود انتقاد گری و تردید درباره خود پاسخ می دهد. در برخوردهای اولیه بسیار فریبنده به نظر می رسد. در این برخوردها معاشرتی، شایسته و مشتاق تظاهر می کند. عمده ترین تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی و منفعل پرخاشگر است.

اگر همراه این کد (1) و (3) نیز بالا باشد تشخیص افسردگی و اکنشی است. اگر همراه این کد (F) و (8) نیز بالا باشد وجود یا شروع یک سایکوز . اگر همراه با این کد (6) بالا باشد احتمال شخصیت ضد اجتماعی ، قوی است.

62,26 (افسردگی و پارانوئید) چنین فردی نسبت به انتقاد واقعی یا تصوری بیش از حد حساس است. تاریخچه طولانی از مشکلات بین فردی،‌افرادی بی میل، پرخاشگر، متخاصم و برای حفظ خود از یک طرد قریب الوقوع از سوی دیگران، غالباً دیگران را طرد می کنند. دیگران را برای مشکلات خود مقصر قلمداد کرده و برای ابراز و احساس خشم به دنبال توجیه است. عمده ترین تشخیص برای این کد اختلال دیس تایمی یا افسرده خویی است. اگر (4) نیز بالا باشد شخصیت منفعل پرخاشگر. اگر همراه این کد (7) ، (8) بالا باشد احتمال سایکوز به خصوص اسکیزوفرن پارانوئید.

72,27 این کد شایع است و نشان دهنده فردی افسرده، بی قرار و بی تاب ونوروز است این فرد کندی حرکتی، کندی روانی و بی خوابی را تجربه کرده و از لحاظ اجتماعی و جنسی احساس بی کفایتی می کند. به این کد مقیاس پریشانی ذهنی هم گفته می شود.

تفکر چنین فردی غالباً وسواسی با طیف وسیعی از فوبی هاو ترسها، دارای مشکل در ابراز وجود، خودمقصربین، خودتنبیه، وابسته و منفعل،‌خودآگاهی این فرد بسیار قوی است، استرس های کوچک و و اکنشهای شدیدی را در این فرد برمی انگیزد و شکایات جسمانی چون ضعف، خستگی، سرگیجه و مشکلات گوارشی را عنوان می کند. عمده ترین تشخیص اختلال عاطفی است و در درجه بعد اختلالات اضطرابی و اختلال شخصیتی چون اجتنابی و وسواسی.

82,28 (اسکیزوفرن و افسردگی) چنین فردی از افسردگی. اضطراب، بی خوابی، خستگی، ضعف، عدم جهت یابی، اشکالاتی در تمرکز، ضعف حافظه شکایت دارد و رفتارهایی چون گوشه گیری، بیگانگی، بی قراری، تنش و از کوره دررفتن دیده می شود. انگیزه ی این فرد برای فعالیت پایین است پس از ناتوانی در کنترل تکانه ها مخصوص در مورد خودکشی دیده می شود. عمده ترین تشخیص اختلال عاطفی، اختلال اسکیزوافکتیو ، اختلال شخصیتی اجتنابی و وسواسی است.

92,29 (افسردگی و مانیا) فردی با چنین کد، انرژی بالایی نشان می دهد و این انرژی بالا ممکن است دفاعی بر علیه احساسات افسردگی باشد. شکایات جسمانی مشکلاتی در ارتباط با سوءمصرف الکل وجود دارد. نشخوار های ذهنی در مورد احساس بی ارزشی دیده می شود در عین حال خودمحوری و خود مجذوبی در این فرد ممکن است وجود داشته باشد. عمده ترین تشخیص اختلال دو قطبی یا اختلال سیکلوتایمی است و یا در درجه ی دوم وجود یک آسیب مغزی.

43,34 (هیستری و جامعه ستیزی) فردی است ناپخته ، خود محور با سطح بالای از خشم که ابراز مشکل بطور مداوم سعی در همنوایی و خشنود ساختن دیگران دارد در عین حال میزان قابل توجهی از خشم را هم تجربه می کند . احساس بیگانگی و طرد از سوی خانواده دارد، روابط اجتماعی سرد و کم عمق، بینش ضعیف و خصومتهایش را فرا فکنی می کند، سابقه ی سوء مصرف الکل، مسائل زناشویی و درگیریهای فیزیکی دارد، اگر آزمودنی زن باشد شکایات جسمانی مبهم بیشتری را همچون سردرد، تاری دید و شکایات معدی روده ای را مطرح می کند. عمده ترین تشخیص اختلال شخصیت منفعل ، پرخاشگر ، شخصیت مرزی و هیستریونیک است. اگر هر دو مقیاس از 85 بیشتر باشد احتمال فیوگ یا فرار مرضی برون ریزی پرخاشگری و جنسی زیاد است.

63, 36 ( هیستری و پارانوئید) چنین فردی نسبت به انتقاد بیش از حد حساس است، احساسات خصمانه و پرخاشگرانه را سرکوب می کند. فردی است ترسو، دارای تنش، مضطرب، مشکلات جسمانی چون سردرد نشان می دهد، بدگمانی و رقابت جو بودنش را انکار می کند، به سرعت و به سادگی ارتباط سطحی برقرار می کند و در ادامه ی این ارتباط خودمرکز بینی و بی رحمیش را آشکار می کند چنین فردی برای احساس ایمنی در زندگی به دنبال قدرت و اعتبار است. عمده ترین تشخیص پارانوئید است به ویژه اگر 6 بالاتر از 3 باشد.

83,38 (هیستری و اسکیزوفرن) چنین فردی دارای علائمی چون گم گشتگی، عدم جهت یابی مشکلاتی در مورد حافظه، تفکر هذیانی و آشوب ذهنی قابل توجهی را تجربه می کند. احساس تنش و نگرانی دارد ، بی احساس و کناره گیر به نظر می رسد، تجارب غیر عادی دارد ، سعی در انکار این علائم دارد ، مشکلاتش را به شکل مبهم و توأم با احتیاط ابراز می کند، بینش ضعیفی دارد ، اگر 3 بالا و F پایین باشد مشکلاتی در ابراز خشم و تصمیم گیری دارد، عمده ترین تشخیص در صورتی که 3 بالاتر از 8 باشد اختلال جسمانی شکل یا تجزیه ای و اگر 8 بالا باشد و F هم بالا باشد عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن است.

64,46 (ضد اجتماعی و پارانوئید) فردی است متخاصم، دارای اشتغال ذهنی، نامطمئن ، تحریک پذیر ، ناپخته، خود محور، ناتوان از برقراری روابط نزدیک، از فرافکنی استفاده می کند، فاقد خود انتقالی ، کاملاً دفاعی و جدلی، دارای سابقه ی سوء مصرف مواد و الکل، سوءاستفاده کننده از دیگران، حساس نسبت به انتقادهای واقعی و خیالی. اگر همراه این کد (8) نیز بالا باشد عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن پارانوئید است. در ارتباط خود این کد شخصیت منفعل پرخاشگر و یا شروع یک سایکوز و اگر همراه این کد (2)و(3) نیز بالا باشد شخصیت مرزی.

74,47 (ضد اجتماعی و سایکاستنی) چنین فردی در ارتباط با رفتارهایش احساس گناه می کند و نسبت به آنها رنجیده خاطر و دارای اشتغال ذهنی است. چرخه ی قابل پیش بینی از خشم و پس از آن احساس گناه. ممکن است ناکامیهایش را با سوء مصرف الکل، برون ریزی پرخاشگرانه و ایجاد هرج و مرج جبران کند، نسبت به تغییر مقاوم است، مشکلات قانونی و مشکلات خانوادگی را دارد، عمده ترین تشخیص شخصیت ضد اجتماعی و اختلال اضطراب است.

84,48 (ضد اجتماعی با اسکیزوفرن) فردی است عجیب و غریب، از لحاظ هیجانی با فاصله دارای مشکلات شدید در رابطه با سازگاری ، دارای رفتارهای غیر قابل پیش بینی و غریب، پاسخ های جنسی عجیب و رفتارهای ضد اجتماعی، فاقد حس هم دردی ، غیر همنوا و تکانشی ، گاهی اوقات عضو گروههای مذهبی عجیب یا سازمانهای سیاسی غیر عادی، احساس بیگانگی و خصومت می کند، عملکرد تحصیلی توأم با عدم موفقیت دارد در روابط بین فردی عملکردش ضعیف و ناکافی است. اگر F نیز بالا باشد پرخاشگر، سرد، کینه کننده ، دارای مهارتی برای تزریق احساس گناه در دیگران . طالب مشاغلی چون، افسر مجری قانون یا یک ناظم سخت گیر مدرسه که به این ترتیب می توان رفتارهای سادیسمی خود را نشان دهد. جرمهای عجیب و غریب مانند آدم کشی یا حملات جنسی دیده می شود این جرمها معمولاً تکانشی و بدون طراحی قبلی و دلیل روشن صورت می گیرد. زنان با این کد رفتارهای بزهکارانه شان عمدتاً شکل جنسی دارد. عمده ترین تشخیص شخصیت اسکیزوئید یا پارانوئید و اگر با این کد (6) نیز بالا باشد یک واکنش سایکونیک و احتمالاً اسکیزوفرن پارانوئید.

94,49 (جامعه ستیزی و مانیا) فردی با این کد نه تنها احساس بیگانگی می کند و گرایشات ضد اجتماعی دارد بلکه انرژی برا انجام این گرایشات نیز داراست. این افراد سهل گیر نسبت به خود، تکانشی، عزت طلب، تحریک پذیر، برونگرا، زورگو، سوءاستفاده کننده فعال است. دارای خودآگاهی ضعیف، فقدان توجه به قوانین و مقررات رها از اضطراب، پرحرف و در برخوردهای اولیه فریبنده دارای ارتباطات کم عمق و سطحی، سابقه درگیری با قانون، مشکلات خانوادگی وشغلی، ناتوان از تمرکز برای مدت طولانی، از گذشته درس نمی گیرد، درمان با این افراد ناکام کننده و بدون نتیجه است. عمده ترین تشخیص شخصیت ضد اجتماعی است اگر (8) نیز بالا باشد حالت مانیک یا اسکیزوفرن اگر همراه این کد (6) نیز بالا باشد افرای بسیار خطرناک که در ارتباط با آنها بایستی احتیاط کرد.

87,78 (اسکیزوفرن و سایکاستنی) چنین فردی بی قرار ناتوان از انجام فعالیتهای روزمره دارای مشکلاتی در برقراری روابط پخته، فاقد خود اطمینانی، مشکلاتی چون بی خوابی، توهم و هذیان را تجربه می کند. احساساتی چون احساس گناه، احساس حقارت، احساس سردرگمی، احساس نگرانی و ترس را دارد، خطر خودکشی وجود دارد الگوهایی از تفکر عجیب و غریب به خصوص اگر (8) بالاتر باشد.

اگر مثلث نوروتیک (1,2,3) پایین باشد عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن است. اگر همراه این کد (2) نیز بالا باشد عمده ترین تشخیص دیس تایمی و وسواس فکری و عملی است.

98,89 (اسکیزوفرن و مانیا) فردی است کاملاً پر انرژی با یک حالت بیش فعالی از لحاظ هیجانی تنیده، و فاقد سازمان، و بی ثبات اگر (6) نیز بالا باشد احتمال هزیانهای بزرگ منشی با رنگ و بوی مذهبی دیده می شود. اهداف و انتظاراتش غیر واقعی و آرزوهایش بسیار بالاتر از سطح توانایی هایش است. بی خوابی را تجربه می کند ارتباط بین فردی اش کودکانه و ناپخته، ترسو، بی اعتماد، تحریک پذیر، آشفته، سطح بینش ضعیف عمده ترین تشخیص اسکیزو افکتیو با حالت مانیک است یا به طور کلی اسکیزوفرن.

123 دو علامت عمده در این فرد دیده می شود، افسردگی و جسمانی کردن، این فردمضطرب، زودخشم، دچار خود تحقیری، حساس و ضعیف است و از مکانیسم سرکوب استفاده می کند، تشخیص قدیمی نوروز یا هایپوکندریا مناسب این اشخاص است.

1234 فردی است متوقع، وابسته مایل به ارضاء از طریق دیگران، دارای علائمی چون بی اشتهایی، استفراغ، سرگیجه، بی خوابی، تنیده و افسرده، دارای سابقه ای از پرخاشگری به خصوص اگر مرد باشد. وابستگی به الکل در این افراد دیده می شود به درمان پاسخ نمی دهد و به سختی تغییر می کنند.

1237 فردی است مستعد وابستگی، دمدمی، بی کفایت، ضعیف، ترسو، مسئولیت پذیری ندارد، اغلب بیکار، بی حاصل، نابالغ و اگر مرد باشد در زندگی زناشویی نقش یک زن را بازی می کند. خیلی زود به الکل و رفتارهایش مثل بچه نشان می دهد.

278 یکی از متداولترین کدها است. علائم اولیه شامل افسردگی و اضطراب است. نشخوارهای ذهنی درونی و دائم، شکایات از عدم تمرکز، ناتوانی در تصمیم گیری، تردید زیاد، ناتوان از حل مشکلات یا حل مسأله، ترسو، نگران، بدون اعتماد به نفس، دارای افکار خود کشی، از لحاظ اجتماعی گوشه گیر محتمل ترین تشخیص شخصیت اسکیزوئید یا وجود یک سایکوز.

به عنوان یک عامل کمکی نه تشخیصی باید از این قسمت استفاده شود و نیز ترجیحاً نباید روی افراد سالم اجرا شو دچون معمولاً نتایج آن درست نیست.

اگر در هیچکدام از مقیاسهای بالینی نمره بالاتر از متوسط نداشت چند مقیاس بالاتر را مورد تفسیر قرار داده و تشخیص را با احتمال اعلام می کنیم.

/ 23 نظر / 301 بازدید
نمایش نظرات قبلی
maryam

y donya mamnon[قلب][گل][گل][گل]

علی

ممنون ازتون، دست مریزاد. هر سئوال از چند تا چند نمره میگیرهخ؟ نمره معکوس نداره؟

مهدی

طریقه محاسبه را توضیح بدین.مبهمه

خسته نباشی

لاوی

سلام عزیزم شوهرم دانشجوی ارشده اصلا وقت نداره که انجام بده فرم بلندش و میخواهیم هرکاری هم کردم نمیدونم انجام بدمش تا28 ام مهلت داره شما انجام میدید هزینه رو براتون بفرستیم 09181771701سلیمی

ایران

سایت سایکومتریست ارائه دهنده آزمون های روانشناسی و روانسنجی تفسیر و رسم نمودار آنلاین به صورت آنی ارائه خروجی PDF تست MMPI ، MMPI 2 https://psychometrist.ir

ایران

سایت سایکومتریست ارائه دهنده آزمون های روانشناسی و روانسنجی تفسیر و رسم نمودار آنلاین به صورت آنی ارائه خروجی PDF تست MMPI ، MMPI 2 https://psychometrist.ir

ایران

سایت سایکومتریست ارائه دهنده آزمون های روانشناسی و روانسنجی تفسیر و رسم نمودار آنلاین به صورت آنی ارائه خروجی PDF تست MMPI ، MMPI 2 https://psychometrist.ir