شخصیت ماجراجوزنان و مردان  ماجراجو، تن به خطراتی می دهند که سایرین از انجامش ابا دارند، آنها برخلاف  اغلب ما ، نگران و وحشت زده نمی شوند، آنها در لبه ها زندگی می کنند، با  محدودیت ها می ستیزند و جان خود را به مخاطره می اندازند.

برای آنها تن به خطر دادن ، معادل پاداش است. آنها می گویند اگر خطری نباشد سودی هم در کار نیست.
اکثر آنها تحت تأثیر عقاید دیگران و هنجارهای اجتماعی قرار نمی گیرند و به ارزشهای خود معتقدند.


آنها به راحتی  به فعالیتهای پر خطر تن می دهند و می گویند زندگی باید مخاطره آمیز باشد.  در زندگی استقلال دارند. آنقدرها نگران دیگران نیستند و معتقدند هر کس در  قبال خود مسئول است. همچنین آنها از هنر متقاعد کردن برخوردارند و به راحتی  دیگران را تحت تأثیر قرار داده و دوستی آنها را برای خود می خرند.

به سیاحت و سیر و  سفر علاقه بسیار دارند. پرجنب و جوش و شرورند. در کودکی و نوجوانی به  شرارت تن می دهند و برای دیگران مسئله ساز می شوند. در برابر هر کس که  بخواهد از آنها سوء استفاده کند می ایستند جسور و شجاعند.

آنها به خاطر حوادث و رویدادهای گذشته تأسف نمی خورند، برای آنها زندگی چیزی است که باید آن را در لحظه اکنون پیدا کرد.● همسر مناسب شخصیت ماجراجو
ماجواجوها اکثراً طالب همسران کم توقعی هستند که از خود زیاد مایه  بگذارند. اشخاص آمیخته به شخصیت های نمایشی، از خود گذشته و وظیفه شناس ،  برای همسری ماجواجوها مناسب هستند
/ 0 نظر / 16 بازدید